تبلیغات
شیعه دانلود - مطالب افزایش بازدید سایت

شیعه دانلود

تیشرت محرم

wWw.Rooholamin.iR

برای دریافت جدیدترین مطالب روز جهان تشیع در ایمیل خود لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد کنید

استاندارد امروزی نقشه های سایت XML


نقشه سایت XML برای ساختن ، برای جستجوی یك نقشه سایت XML گوگل نمونه امروزی و نمونه سنتی در تعداد وMSN متفاوت است . و زمان كه توسط یك فرد رؤیت می شود ماشینی است كه كامل نظیر نقشه سایت یاهو و گوگل برای كمك به انسانها در جستجویشان باشد نقشه سایت قدیمی یك راه گرافیكی برای نمایش دادن شما در سایت مورد نظرتان می باشد. و اگر می خواهید كه موتور جستجو صفحات وب شما را ببیند یك نقشه سایت راهی است كه گوشه به گوشه می رود و تماس منفی با سایت شما برقرار نمی كند(نقشه سایت استاندارد HTML )

چرا سازنده نقشه سایتتان كه دارای اطلاعاتی نظیر تغییرات است كه سرویسی است كه اجازه می دهد به وب های اصلی XML كه یك را ارائه دهند.

نقشه های سایت گوگل نقشه را معین می كنند اما شما باید تاریخ .....طرح شده و حتی اطلاعات بیشتری داشته باشید.

گوگل یك برنامه نقشه سایت بزرگ را برای ساختن فركانس ( ...............) و برتری(تقدم) نقشه های سایت FAQروی برنامه گوگل می دهد. برای انجام دادن آن بقیه قسمت ها را ببینید.

 

 

سازنده نقشه سایت آزاد:

به شما اجازه می دهد كه شما نقشه های سایت را بسازید كه بتوانند به سرعت كه قابل ارائه دادن شوند و همچنین كافی باشند و این سازنده نقشه سایت آسان و آزاد برای استفاده فایرفاكس و چیزهای دیگر آنچه كه مورد نیاز است مثل برنامه كامپیوتری كه قابل دسترسی به سایت های موجود در وب جهانی می باشد و مشهور است كه جاوا را حمایت می كند مثل جستجوگر اینترنتی گوگل .

بازدید سازنده نقشه سایت :/ ابزار ویدیویی وب اصلی یك راه آسان برای ساختن یك گوگل یا نقشه سایت XML این است كه ما ببینیم . تحت شمارش مكانهای اینترنتی . وارد فیلتر شوید اگر وجود دارند . هر نقشه ای را انتخاب كنید . یك سایت بسازید ساده است فقط وارد سایتی شوید كه دوست دارید . برنامه به طور چرخشی سایت را می پیماید (spider).

بدون هیچ كاری غیابها (ضعفها، كوتاهی در بدهی) خوب عمل خواهد كرد و پیكان كوچك سبز رنگ را كلیك نمایید تا بتوانید تمام فایلها را بپیمایید . كر (care) استفاده شده است : تولید عمده یك نقشه سایت با با استفاده از انتخاب شده ( برنامه انتخاب شده ) در غیاب یك انتخاب انجام شده توسط استفاده گر  شمارش اساسی ادامه دار و قسمت پیچیده .(اتصالات اضافی برای اطمینان از اینكه پیماینده كار نمی كند.) در این مورد اطلاعات بیشتری می توان كسب شود. اگر شما سایت بزرگی دارید باید حافظه انتقال یافته به ویدیوی حافظه افزاینده جاوا ی 60 دقیقه ای بیفزایید.

جزئیات سازنده نقشه سایت:

از تركیبات و اجزا از شش نشانه ی این سازنده نقشه سایت ( بخشی از ابزار وب اصلی ) با تنها پر می شود و بسیار قابل دسترس است در زمانی كه نقشه های سایت XML در حال ساخته شدن هستند یا هر نوع نشانه دار كردن پروژه ای به شما اجازه می دهد كه پروژه نقشه سایتتان را ذخیره و انباشته نماییم. این می توان دسترسی باشد به یك كامپوتر. برای مثال ممكن است این باشد كه سایت شما چند میلیون صفحه درازا داشته باشد ( نقشه سایت شما چند میلیون درازا داشته باشد) و شما به این خاطر گیج می شوید. پس آنرا بعداً باز كنید.

پروژه یك فایل XML را ذخیره می گرداند. نه در زمان كوتاهی بلكه در طولانی مدت. كار رابه راحتی متوقف كنید . یك نقشه سایت XML ذخیره نمایید همه آنها شبیه هم نیستند .

آنچه شمارش گوگل شما یا محیط های نقشه های سایت شما در بردارند به شما اجازه می دهد كه راه را مختص چرخش در سایتتان و اسم پروژه گردانید.

این نام پروژه شماست . برای خلق یك گوگل یا نقشه سایت XML از URLآدرس كامل حاویhttp:// از وب سایت مطلوبتان است كه  HTMLشما ، گوگل یا نقشه سایت XML شما را می سازد.

شما می توانید بگوئید كه ابزار ما برای وارد كردن یا خارج كردن فایل های خاص در زمانی كه شما در حال خارج كردن فایل های jpg و پس ازآن استفاده از jpg نهjpg  و غیر هستید قابل ذخیره جز نمایی هستند . بنابراین اگر مورد حمایت واقع شوند جزئیات را ذخیره می كنند .

زمانی كه نقشه سایت دارای ( یا در حال داخل كردن ) فیلتر است این قسمتی از نمونه های راه نشان ستاره . این قسمتی از الگوهای مسیر است كه با نشان ستاره (*) یك وب سایت را مرحله بندی می كند . این در برابر تمام واردات ( مثل فیلتر ) معتبر می شود ( قانونی می شود ) . اگر شما سازنده را دارید جستجوگر در اطراف نقشه سایت است . اگر این محیط را در شرایط مساوی ترك كنید از آن پس مكان مرحله بندی نخواهد شد و در محتویات كلی كه تمامی مكانها دسته بندی می شوند وارد نخواهد شد .( خالی می ماند ) پس فرض می شود كه شما می خواهید قوانین دسته بندی شده زیر آنها را اجرا كنید .

مثلاًًدر زیر ( به صورت بازگشتی ) راهنمایی   dir/*تمامی فایل ها را مرحله بندی می كند / در هر مكانHTML تمامی فایل های HTML را مرحله بندی می كند .

سازنده نقشه سایت وقتی كه ا لگوی خارج كننده فیلتر، الگوهایی كه در اینجا وارد می شوند ممكن است از دسته بندی خارج شوند در مقابل الگوهای خارج كننده اگر الگویی تطابق پیدا كند مكان وب سایت را نخواهد پیمود . آن سایت به طور قانونی مرحله بندی خواهد شد و تمام نقشه های سایت گوگل را خواهد داشت واقع در گفتگویی كه شما راهنمایی دارید   com/prirate/message.php?voice =.112/http://www.yoursite

پس شما وارد می شوید . پیام php به نقشه سایت و دنبال كردن آن در فیلتر خروجی

 / پیام message  / private  خصوصی *

از ورود آن به نقشه سایت جلوگیری كنید ؟

به want برای خارج كردن هر چیزی در راهنمایی خصوصی وارد می شوید privety* / *خصوصی قواعد نقشه سایت به شما اجازه می دهد كه قوانین را زمانی كه XML یا  HTML یا گوگل را می سازید وضع كنید.

كمك كننده (كاربر) اینترنتی و تحت آن راهنمای اصلی انبار كننده از load form برای شما هدف مرحله بندی كردن فایلها از كلی را مرحله بندی می كند به عنوان مثال اگر پارامتر  URLیك آدرس كمك كننده است این هدف آنچه را كه منحصر به پارامتر URL  است انجام می دهد . برای مثال باید بگوییم رفتار تولید كننده نقشه سایت گوگل .  با این وجود اگر شما وارد یك راهنمای كه برای راهنمایی اخبار مناسب است می شوید مرحله بندی خواهد شد با ورود در هر /http://www . popvcheck.com/news/indox.htm/.sكه فقط فایل های تحت راهنمایی ها را دارد وارد می شوید . فایل یا نادیده گرفتن آن با توجه به فایل robat.txt شما می توانید به تولید سایت بگویید كه این را مد نظر قرار دهد .( بررسی كند ) آن رباط txt  را مورد توجه قرار می دهد شما می توانید بر طبق دستورات این نوار بررسی عمل كنید یا ندیده بگیرید . نوار ممكن است ندیده گرفته شود .

 یا توسط شما دنبال كرده شود منوط به Respect (بررسی) نه Follow (دنبال كردن حرف) .

اگر نقشه ساخته شده یك سایت برای دنبال كردن یك لینك بیابید انتخاب شما راهنمایی : شما می توانید انتخاب كنید كه اتصلات بی اعتبار (تهی، غیر قانونی) را ندیده بگیرید . اگر لینكها (اتصلاتی) را كه تلاش در برگرداندن آنها دارید از (ریشه، قسمت اصلی واساسی) گذشتند این را در نقشه سایتتان وارد كنید . تصاویر را خارج كنید . این را بررسی كنید . تصاویر هرگز وارد نخواهند شد . بدون استفاده شما (download) ذخیره كرده اید فقط فایلهای جدید . این زمانی كار می كند كه شما یك نقشه سایت دارید كه هدفها كه برخی مقاله های (سخنهای) متین هستند و می توانند بسیار مهم باشند ممكن است اتصالات بدی را پیدا كنند .

هدف اجازه می دهد كه اتصالهای حذفی را به نقشه سایت بیفزایید . وقتی كه ابزار وب اصلی سایت شما را می پیماید به هر حال شما وارد می كنید آنها را كه نقشه های سایت هستند . ابزار وب اصلی Audimypc   مثل عامل (وسیله ) استفاده گر .

زمانی كه شما در سایت چرخش می كنید شما اسم را در فایل های جدول كارنما می گذارید .

اگر یك برنامه كامپیوتری تقاضای بیش از حد دارد آن را ببنید . شما می توانید برنامه كامپیوتری را نمونه بندی كنید . بعضی از شركت های وب میزبانن ممكن است عامل استفاده گر باشند برای چیز دیگری با انتخاب از یك قطعه افتاده یا تلاش برای به درون كشیدن آن مراجعه كننده . سازنده نقشه سایتتان را تغییر دهید . اشتباهات در سطح ( MAX) بالایی است . بالاترین عمقی كه ابزار وب اصلی در پایین خواهد كاوید تا زمانی كه فقط اساس صفحات اصلی وب پیدا  شود و در سایتتان وارد شود در تمام سطوح . اما اگر می خواهید آن را در عمق قرار دهید ( ترتیب دهید ) و   php آن فایل می باشد اگر شما چیزی نظیر این را وارد كنید mysite.com/news/newsat .   XMLوارد نمی شود .

طی كننده شمارش اساسی

سرعت را طوری تظیم كنید كه نقشه سایت تولید شود ، از این است كه بعضی از تقاضای سرویس اینترنتی دچار تأخیرات سازنده نقشه سایت  XMLبسیار سریع كار می كند . تقاضاهای قسمت پایین در كمك كننده ( كارور ) انباشته می شود . اگر این مسأله است ، پس شما می توانید تأخیرات را بین امكانات قرار دهسد كه ممكن است كمی این محیط ها را سنگین ببینید .

هرگز بیش از حد زمان ممكن پركردن یا فرستادن را انجام ندهید . یك زمانی كه متوقف شده ( توقف زمانی ) می تواند متصل شود .

 Time outتوقف زمانی كه زمان ساختن نقشه های سایت XML كه با صفحات كه مرتب می شود مواجه می شود .

نقشه سایت گوگل را بسازید .

یك توقف زمانی را منحصر به خواندن صفحه توقف زمانی گردانید .اگر یك چرخش گر]                نام عنكبوتspider) صفحه ای را می یابد كه برای همیشه به پیش میرود شما می توانید اگر لازم باشد آن را به پایین تحریك كنید .( تأثیر بخشید ) اما میزان انتقال هر قسمتی كه بتوند دهد صفحات وب را در یك سرعت بالا انتقال دهد . برنامه انتخابی ( در غیاب یك انتخاب انجم شده توسط انتخابی دیگر ) شما خوب كار می كند .( تصحیح می شود ) .

با ساخت نقشه سایت گوگل این ممكن است شمارش اساسی ادامه دار همه همزمان باشند برای این به صورت زمانی حركت كنید . بنابراین در زمان اگر تعداد زیادی از ..............مشخص شده باشند اما عریض نواری كه حركت های كلی را كاهش می دهد افزایش خواهد یافت .یا با احتیاط استفاده كنید یا از خطاها بگذرید .

برای وضعیت (URL ) برنامه انتخابی با نمایشگرهای ثابت زمانی كه روی سفحه ، دیسك ، یا دكمه كلیك می كنید  ارزش می یابد .حركت شروع خواهد شد و شما حاضر خواهید شد (نمایش داده خواهید شد ) كه ممكن است توضیح گر فردی ، افراد را متوقف كند و پایان بخشد . زمانی كه حركت كامل شد آن وقت ظاهر می شود . تمام پارامترهای ( دكمه ، صفحه ، دیسك ) را متوقف می كند . در هر زمان با نشان دادن سازنده نقشه سایت زمان حقیقی / تمامی محیط ها / فایل هایی كه حركت كرده اند ( دكمه ، شمارش ) نقشه سایت دربردارنده یك تن اطلاعات در مورد هر صفحه است و آنها ار بروز می كند به شكل فیلتر و ( دكمه یا شمارش ) درختان (انشعابات ) ، شما زیر ( شمارش ها ، دكمه ها ) را دارید مثل نقشه سایت ذخیره ، تلاش دوباره ، فیلت ردیف زیر ساخت نقشه سایت است . شما می توانید لیست ردیفURL  را انتخاب كنید  .دارای حدود مشخص است و سپس خارج كنید این جایی است كه شما تصمیم می گیرید كه چه نوع نقشه سایتی ار دوست دارید . نقشه سایت  HTMLو یك نقشه سایتXML ( برای ساختن نقشه های سایت برای گوگل ، یاهو و فایل های دیگرXML نه برای گزارش HTML .

عملیات تلاش مجدد پیمودن سایت با شكست مواجه می شود به خاطر مشكلات _ این ((defatted معنای دیگر جمله عملیات تلاش مجدد برای برنامه كامپیوتری _ این هدف تلاش می كند تا صفحات ار مجدداً بخواند . از نقشه سایتی كه ردیف ها براساس دقیقاً چیزی كه شما می توانید جز از ردیف فیلتر كنید ( یك سایت را بپیمایید ) شما می توانید آن را فیلتر كنید . ( به هرitem برای جزئیات ) . علامت سؤال بعدی ار ببینید ردیف فیلتر . ردیف فیلتر ار ذخیره كنید ، اما برای ستون ها (find) بیابید . این به شما اجازه می دهد كه نقشه سایت  XMLتان را برای مطلب ذخیره كنید .

خانه برای هر ردیف (‌ یا تمام ردیف ها ) به خوبی می رسد به آن در یك جا ( شما هدف دارید كه تغییر دهید ، تغییر فركانس و تقدم ( برتری ) كه شامل items آیتمهایی نظیرعنوان، وضعیت ثابت ، خطاها و بیشتر است . برای لیست كردنURLها ( صفحات ) شما خواهید دید یك لیست از صفحات وبتان را كه مشخص می كند .

ترتیب توانستن فركانس تغییر را و برتری تغییررا برای روشن كردن یا جزء بندی كردن URLها به وسیله نقشه سایت گوگل ، شما همچنین می توانید صفحه را از نقشه سایت گوگلتان یا XML تان حذف كنید . URLهای مطلوب و كلیك به موقع پس انتخاب هدفتان . URLهای مطلوب و كلید پاك كننده كامپیوترتان به راحتی نشان داده می شود .

محتوای یك  URL خاص تغییر خواهد كرد . فركانسی كه نقشه سایت گوگل را تغییر می دهد فركانس را می گوید . روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سالانه یا هرگز . ارزش همیشه باید وجود داشته باشد  . اهدافتان همیشگی هستند . ساعتی باید قابل استفاده باشد . قابل استفاده برای مطلوب كردن مداركی كه در هر زمانی كه مورد نیازند قابل تغییرند . ارزش URL های نگهداری شده قابل توصیف است . و شما ممكن است درتقدم ( ارشدیت ) یك URL خاص نسبی را انتخاب كنید . صفحات دیگر در وب سایتتان مشخص می كند كه پایین ترین جا در وب سایتتان ( صفحات ) صفحه ابزار وب اصلی ، چك URL رأس های ( اساس های ) كارگزار ( كمك كننده ) و بقیه قسمت های ابزار پوشیده شده اند .

ترجمه : فاطمه قناعتیان

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت، 

Ajax : تحولی بزرگ در عرصه وب ( بخش سوم )

در بخش اول  ضمن بررسی تاثیر متقابل وب بر نرم افزار ، مروری داشتیم به وب ایستا و وب پویا و این كه برای انجام پردازش های مورد نیاز در برنامه های وب می توان از امكانات و فناوری های متعددی در سمت سرویس گیرنده و سرویس دهنده استفاده كرد . هدف از بیان مطالب فوق ، پاسخ به این سوال بود كه چرا به وجود یك فناوری دیگر نظیر Ajax نیاز است ( گرچه  Ajax یك فناوری نیست و مجموعه ای از فناوری ها را شامل می شود ) .
در بخش دوم با Ajax و فناوری های مرتبط با آشنا شدیم . در این بخش به بررسی نمونه برنامه هائی خواهیم پرداخت كه در آنها از فناوری Ajax استفاده می گردد . 

Google Suggest
اجازه دهید كار خود را با نمونه ای آغاز نمائیم كه برای شما كاملا" آشنا است . در زمان استفاده از اینترنت هر یك از ما بدفعات از موتورهای جستجو  جهت یافتن اطلاعات مورد نیاز حود استفاده می كنیم . Google یكی از محبوبترین و قدرتمندترین موتورهای جستجو  در اینترنت است . پس از تایپ كلید واژه مورد نظر و فشردن كلید  Google Search ، كلید واژه مورد نظر برای سرویس دهنده ارسال می گردد . در ادامه ،‌ با توجه به ایجاد زیرساخت اطلاعاتی لازم در سمت سرویس دهنده ، نتایج استخراج و برای شما ارسال می گردد .
 Google Suggest ، یكی از اولین نمونه برنامه هائی است كه در آن از Ajax استفاده شده است .برنامه فوق دارای اینترفیسی مشابه صفحه اصلی گوگل است ( یك text box جهت تایپ كلید واژه مورد نظر به همراه یك button جهت جستجو ) . همه چیز مشابه صفحه اصلی و قدیمی گوگل است تا زمانی كه شروع به تایپ متن مورد نظر خود در text box نكرده اید . به موازات تایپ متن در محل مربوطه ، گوگل پیشنهادات و یا اطلاعاتی را از سرویس دهنده دریافت و به شما ارائه می نماید ( یك لیست از واژه ها به همراه  تعداد نتایج مربوط به هر یك ) .
به عنوان نمونه فرض كنید عبارت srco.ir را در بخش مربوطه تاپپ نمائیم ، به موازات تایپ هر یك از حروف ، گوگل پیشنهادات خود را ارائه می نماید . نحوه عملكرد Google Suggest  در شكل 1 نشان داده شده است .

  عملكرد برنامه Google Suggest
شكل 1 : عملكرد برنامه Google Suggest  

Gollum
یكی از متداولترین موارد استفاده از Ajax ، ایجاد live search است . Google Suggest كه در بخش قبل به آن اشاره گردید ، یك نمونه متداول در این زمینه است . تاكنون تعداد زیادی از اینگونه برنامه ها پیاده سازی شده است . به عنوان مثال می توان به برنامه Gollum اشاره كرد ، كه یك live search برای Wikipedia ( بزرگترین دایره المعارف موجود در اینترنت )  را ارائه می نماید . نحوه عملكرد این برنامه در شكل 2 نشان داده شده است .

عملكرد برنامه Gollum با هدف جستجو در Wikipedia
شكل 2 : عملكرد برنامه Gollum با هدف جستجو در Wikipedia 


ایجاد یك ماشین حساب مبتنی بر Ajax
هر برنامه ای كه در آن لازم است داده برای سرویس دهنده ارسال تا پس از انجام پردازش های لازم در سمت سرویس دهنده ، نتایج برای سرویس گیرنده برگردانده شود ، می تواند شرایط اولیه مورد نیاز  جهت  استفاده از فناوری Ajax را دارا باشد . پیاده سازی یك ماشین حساب ساده یك نمونه در این زمینه است .
برای استفاده از ماشین حساب فوق ، كاف‍ی است دو عدد ( و یا اپراند ) را در فیلدهای مربوطه درج و در ادامه  بر روی دكمه عملگر ( جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم ) مورد نظر كلیك نمائیم . برنامه فوق با استفاده از Ajax ، اطلاعات خود را ( شامل اپراندها و نوع عملگر انتخابی ) برای سرویس دهنده ارسال می نماید تا پس از انجام عملیات ، نتایج برای سرویس گیرنده برگردانده شود . تمامی عملیات بدون نیاز به refresh صفحه انجام می شود . عملكرد برنامه فوق از منظر كاربر ،‌ شباهت بسیار زیادی به برنامه های desktop دارد.
شكل 3 ، نحوه عملكرد برنامه فوق را نشان می دهد .

یك ماشین حساب ساده مبتنی بر فناوری Ajax
شكل 3 : یك ماشین حساب ساده مبتنی بر فناوری Ajax


 برنامه های chat
Ajax در هر مكانی كه به بهنگام سازی سنگین داده نیاز باشد ، می تواند كارآئی فوق العاده ای داشته باشد . برنامه های چت یك نمونه متداول در این زمینه می باشند . در این نوع برنامه ها ، هر یك از كاربران متن مورد نظر خود را تایپ و بلافاصله متن تایپ شده برای كاربرانی كه به سیستم log in كرده اند ، نمایش داده می شود . Ajax یك گزینه مناسب برای این نوع برنامه ها می باشد ، چراكه متن نمایش داده شده همواره بهنگام شده است . با استفاده از Ajax می توان متن را به سادگی در هر محلی از صفحه بهنگام كرد ( بدون این كه به refresh نیاز باشد ) .
 PHP Free Chat ،  یك نمونه از این نوع برنامه های چت است . برنامه فوق با اتصال به سرویس دهنده پتانسیل های مورد نیاز یك برنامه چت را در اختیار كاربران قرار می دهد . پس از درج یك نام می توان به برنامه وارد شد . پس از تایپ متن مورد نظر و فشردن دكمه enter ، متن تایپ شده با استفاده از Ajax برای سرویس دهنده ارسال می گردد . در ادامه ، متن فوق به همراه سایر متون تایپ شده توسط كاربران در chat box نمایش داده می شود . شكل 4 ، نحوه عملكرد برنامه فوق را نشان می دهد .

یك برنامه چت مبتنی بر فناوری Ajax
شكل 4 : یك برنامه چت مبتنی بر فناوری Ajax

پردازش بر روی صفحات گسترده
یكی دیگر از كاربردهای متداول Ajax استفاده از آن در برنامه های صفحه گسترده و یا همان spreadsheet است . برنامه Num Sum یك نمونه در این زمینه است . با استفاده از برنامه فوق می توان یك صفحه گسترده واقعی ( بكارگیری فرمول ها و ذخیره آن بر روی سرویس دهنده مورد نظر )  را ایجاد كرد . به موازات درج داده ، فرآیند بهنگام سازی بدون نیاز به انجام یك refresh توسط مرورگر انجام خواهد شد . شكل 5 ، نحوه عملكرد برنامه فوق را نشان می دهد .

یك برنامه صفحه گسترده مبتنی بر فناوری Ajax
شكل 5 : یك برنامه صفحه گسترده مبتنی بر فناوری Ajax

استفاده از سایت آمازون
استفاده از محتویات موجود بر روی سایت آمازون ، یك نمونه دیگر از برنامه های وب مبتنی بر فناوری Ajax را نشان می دهد . با استفاده از برنامه فوق می توان تمامی محتویات منتشر شده بر روی سایت آمازون را با یك ساختار درختی مشاهده كرد .با كلیك بر روی هر گره می توان محصولات مربوط به آن را مشاهده كرد . شكل 6 ، نحوه عملكرد برنامه فوق را نشان می دهد .

مشاهده محتویات سایت آمازون به كمك یك برنامه وب مبتنی بر فناوری Ajax
شكل 6  : مشاهده محتویات سایت آمازون به كمك یك برنامه وب مبتنی بر فناوری Ajax

log in  توسط Ajax
با استفاده از Ajax می توان فرآیند log in به یك سایت را ساده تر كرد . به عنوان نمونه با مراجعه به آدرس   www.jamesdam.com/ajax_login/login.html   صفحه ای را مشاهده خواهیم كرد كه اجازه log in اتوماتیك را با استفاده از Ajax به كاربران می دهد . در صورتی كه یك نام و رمز عبور صحیح توسط كاربر درج نشود و وی در هر مكانی از صفحه كلیك نماید ، یك پیام خطاء نمایش داده خواهد شد . به عبارت دیگر ، در صورتی كه كاربر  نام و رمز عبور صحیح خود را وارد نماید و در هر مكانی از صفحه كلیك نماید ، امكان log in به سایت در اختیار وی گذاشته می شود . شكل 7 عملكرد برنامه فوق را نشان می دهد .

فرآیند log in به یك سایت با استفاده از فناوری Ajax
شكل 7 : فرآیند log in به یك سایت با استفاده از فناوری Ajax


شكل 6  : مشاهده محتویات سایت آمازون به كمك یك برنامه وب مبتنی بر فناوری Ajax

log in  توسط Ajax
با استفاده از Ajax می توان فرآیند log in به یك سایت را ساده تر كرد . به عنوان نمونه با مراجعه به آدرس   www.jamesdam.com/ajax_login/login.html   صفحه ای را مشاهده خواهیم كرد كه اجازه log in اتوماتیك را با استفاده از Ajax به كاربران می دهد . در صورتی كه یك نام و رمز عبور صحیح توسط كاربر درج نشود و وی در هر مكانی از صفحه كلیك نماید ، یك پیام خطاء نمایش داده خواهد شد . به عبارت دیگر ، در صورتی كه كاربر  نام و رمز عبور صحیح خود را وارد نماید و در هر مكانی از صفحه كلیك نماید ، امكان log in به سایت در اختیار وی گذاشته می شود . شكل 7 عملكرد برنامه فوق را نشان می دهد .

فرآیند log in به یك سایت با استفاده از فناوری Ajax
شكل 7 : فرآیند log in به یك سایت با استفاده از فناوری Ajax

Drag و Drop با Ajax
به موازات افزایش چشمگیر شباهت برنامه های وب و برنامه های desktop ، هم اینك می توان بسیاری از عملیاتی را كه در برنامه های desktop انجام می شود در برنامه های وب نیز انجام داد . فرآیند موسوم به drag & drop نمونه ای در این زمینه است كه بكارگیری آن در برخی برنامه ها می تواند كار را برای كاربران ساده تر نماید . سرویس دهنده بطور اتوماتیك از آیتم انتخاب شده توسط كاربر آگاه شده و متناسب با آن از خود واكنش نشان خواهد داد . با مراجعه به آدرس  www.broken-notebook.com/magnetic  ، می توان یك نمونه از این نوع  برنامه ها را مشاهده كرد.
زمانی كه یك magnet را به یك مكان جدید drag می نمائید ، مكان جدید با استفاده از تكنولوژی Ajax برای سرویس دهنده ارسال و در آن مكان داده ذخیره می گردد . در ادامه ، سایر افرادی كه صفحه فوق را  مشاهده  خواهند كرد ، آن را در موقعیت و یا مكانی خواهند یافت كه قبلا" شما آن را مستقر كرده اید ، مگر این كه موقعیت آن توسط سایر كاربران تغییر یافته باشد .  شكل 8 عملكرد برنامه فوق را نشان می دهد .

عملیات Drag & Drop به كمك فناوری Ajax
شكل 8 :  عملیات Drag & Drop به كمك فناوری Ajax

یكی از متداولترین موارد استفاده از عملیات Drag  & Drop به همراه Ajax ، پیاده سازی Shopping cart است . زمانی كه خریدار قصد دارد یك آیتم را به یك shopping cart اضافه نماید ، می بایست كاربر در چندین صفحه حركت نماید تا در نهایت با كلیك بر روی‌ دكمه Add to Cart كالای انتخاب شده را به سبد خرید اضافه نماید و مجددا" برای دنبال نمودن فرآیند خرید به صفحات قبل برگردد . با استفاده از فناوری Ajax می توان به سادگی كالای مورد نظر خود را انتخاب و در ادامه با عملیات Drag & Drop آن را در سبد خرید قرار داد . زمانی كه با روش Drag  & Drop یك آیتم به یك سبد خرید اضافه  می گردد  ، سرویس دهنده  از این موضوع مطلع شده و مبلغ كالای خریداری شده را به مجموع كالاهای خریداری شده موجود در سبد خرید اضافه می نماید .  

 تغییر صفحات وب به صورت پویا 
یكی از حوزه هائی كه Ajax در آن توانمند و حرف های زیادی برای گفتن دارد ، بهنگام سازی و یا تغییر محتویات یك صفحه وب به صورت پویا است . تاكنون هزاران نوع از این برنامه ها در طی سالیان اخیر و به كمك فناوری Ajax پیاده سازی شده است .
SaneBull Market Monitor یك نمونه از كاربرد Ajax به منظور تغییر محتویات یك صفحه را نشان می دهد . همزمان با مشاهده صفحه ، اطلاعات مندرج در آن بهنگام و آخرین وضعیت سهام در اختیار مخاطبان قرار داده می شود . شكل 9 ، نحوه عملكرد برنامه فوق را نشان می دهد .

بهنگام سازی محتویات یك صفحه وب به كمك فناوری Ajax
شكل 9 : بهنگام سازی محتویات یك صفحه وب به كمك فناوری Ajax

 برنامه های واژه پرداز online یكی دیگر از نمونه كاربردهای Ajax در عرصه ارائه سرویس های online می باشند . یكی از این نوع برنامه ها را می توانید از طریق آدرس  http://docs.google.com   مشاهده نمائید . 

تعامل با نقشه ها
Google Map ، یكی از اولین برنامه هائی است كه در آن از  Ajax استفاده شده است  . پس از تمركز بر روی یك نقطه ، اطلاعات آن نقطه خاص از سرویس دهنده بازیابی و با یك فرمت مناسب نمایش داده می شود .  شكل 10 ، نحوه عملكرد برنامه فوق را نشان می دهد .

تعامل با نقشه ها به كمك فناوری Ajax
شكل 10 : تعامل با نقشه ها به كمك فناوری Ajax

تاكنون سایت های متعددی با الهام از Google Maps ایجاد شده اند . یك نمونه آن را  می توانید در آدرس www.gtraffic.info  مشاهده نمائید كه در آن  اطلاعات ترافیك حمل و نقل كشور انگلستان در اختیار كاربران قرار داده می شود 
برنامه های نقشه online تنها برنامه های Ajax  نمی باشند كه از Pop-up استفاده نمایند . به عنوان نمونه با مراجعه به آدرس  www.netflix.com/Top100 سایـتی را مشاهده خواهید كرد كه با قرار گرفتن بر روی عنوان یك فیلم ، اطلاعات مربوط به آن نمایش داده می شود ( بطور اتوماتیك داده  از سرویس دهنده و با استفاده از Ajax بازیابی می گردد و در ادامه در یك pop up نمایش داده می شود ) . 
شكل

E-mail مبتنی بر Ajax
یكی دیگر از موارد استفاده از Ajax ، حمایت آن از برنامه های پست الكترونیكی مبتنی بر مرورگرها است . یك نمونه آن را می توانید در آدرس http://demo.nextapp.com/Email/app   مشاهده نمائید .  
مشاهده نامه های الكترونیكی از طریق برنامه های وب مبتنی بر مرورگر دارای چالش های مختص به خود است .  در این نوع برنامه ها پس از مشاهده لیستی از نامه های دریافتی با كلیك بر روی هر یك از آنها به صفحه ای هدایت خواهیم شد كه در آن متن نامه الكترونیكی جهت خواندن در اختیار ما قرار داده می شود . پس از اتمام مطالعه یك نامه ، می بایست جهت مطالعه سایر نامه های دریافتی به  لیست نامه های الكترونیكی  مراجعه كرد .
بكارگیری فناوری Ajax در برنامه های پست الكترونیكی باعث تغییر اساسی رفتار اینگونه برنامه ها شده است . در این نوع برنامه ها ، پس از مشاهده لیستی از برنامه ها ، با كلیك بر روی یك نامه دریافتی بطور اتوماتیك نامه مورد نظر دانلود و برای شما نمایش داده می شود بدون این كه لازم باشد مرورگر refresh گردد . محتویات نامه دریافتی در انتهای صفحه نمایش داه می شود . شكل 11 ، نحوه عملكرد برنامه فوق را نشان می دهد . 

 یك برنامه وب پست الكترونیكی پیاده سازی شده به كمك فناوری Ajax
شكل 11 :‌ یك برنامه وب پست الكترونیكی پیاده سازی شده به كمك فناوری Ajax 

 Gmail ، یكی از سرویس های رایگان گوگل است  كه در آن از فناوری Ajax در بخش های متعددی استفاده شده است . 

مانی كه كاربران برای اولین  مرتبه به برنامه فوق log in می نمایند ،  یك engine رابط كاربر درون یك  iframes لود می شود . در ادامه ، تمامی درخواست ها به سرویس دهنده از طریق این engine و به كمك شی XMLHttp انجام می شود.

انتشار اخبار به كمك  Ajax
 Yahoo! News ، یك نمونه دیگر از بكارگیری فناوری Ajax در مشاهده اخبار را نشان می دهد . پس از استقرار موس بر روی یك عنوان خبری ، خلاصه خبر و یك تصویر مرتبط با آن در یك كادر كوچك نمایش داده می شود . اطلاعات فوق به صورت پویا و به كمك شی  ‌XMLHttp از سرویس دهنده وب بازیابی و نمایش داده می شود . شكل 11 ، نحوه عملكرد برنامه فوق را نشان می دهد . 

 انتشار خبر به كمك فناوری Ajax
شكل 12 :‌  انتشار خبر به كمك فناوری Ajax

تهیه شده در شرکت سخا روش -  1382 

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت، 

Ajax : تحولی بزرگ در عرصه وب ( بخش دوم )

در بخش اول  ضمن بررسی تاثیر متقابل وب بر نرم افزار ، مروری داشتیم به وب ایستا و وب پویا و این كه برای انجام پردازش های مورد نیاز در برنامه های وب می توان از امكانات و فناوری های متعددی در سمت سرویس گیرنده و سرویس دهنده استفاده كرد . هدف از بیان مطالب فوق ، پاسخ به این سوال بود كه چرا به وجود یك فناوری دیگر نظیر Ajax نیاز است ( گرچه  Ajax یك فناوری نیست و مجموعه ای از فناوری ها را شامل می شود ) .
با این كه ایده فناورهائی نظیر Ajax  در گذشته نیز وجود داشته است و پیاده كنندگان برنامه های وب در زمان خود با بكارگیری برخی فناوری ها و ترفندها  توانسته بودند مشكل خود را تا حدود زیادی برطرف نمایند ولی گذشت زمان و  گسترش باور نكردنی اینترنت ، باعث شد تا استفاده از بستر فوق برای ارائه سرویس های online  در دستور كار اكثر سازمان ها و شركت ها در اقصی نقاط جهان قرار بگیرید . همین موضوع باعث شد كه دگر باره جامعه بزرگ طراحان و پیاده كنندگان برنامه های وب این نیاز را احساس كنند كه به یك راه حل جامع و سیستماتیك برای برخورد با مسائل خود ( خصوصا" تعامل با كاربر ) در دنیای نوین برنامه نویسی وب نیاز دارند . دنیائی كه در آن دقت و سرعت در ارائه خدمات online با بكارگیری كمترین منابع و تولید بیشترین بهره وری ، رمز ماندگاری یك سازمان در مدار رقابت و پیشرفت است . همین امر باعث شد كه شركت های بزرگ تولید كننده نرم افزار و خدمات online نیز دست به كار شوند و چیزی را خلق كنند كه ما امروزه از آن با نام Ajax یاد می كنیم .
در این بخش به بررسی موارد زیر خواهیم پرداخت :

  • تولد Ajax و ریشه یابی علت انتخاب این نام
  • Ajax و فناوری های مرتبط با آن
  • اصول حاكم بر فناوری Ajax   .
  • نحوه كاركرد Ajax در برنامه های وب 

تولد Ajax
در فوریه سال 2005 ، Jesse James Garrett از  Adaptive Path مقاله ای را  با عنوان " یك رویكرد جدید به برنامه های وب "   بر روی وب سایت خود منشتر كرد . وی در این مقاله ضمن اشاره به این موضوع كه فاصله بین برنامه های وب و desktop در حال از بین رفتن است ،  به بررسی دو نمونه از برنامه های وب جدید با نام Google Suggest و Google Maps پرداخته بود . Garrett  پس از تشریح نحوه عملكرد برنامه های فوق ، برای اولین مرتبه از  واژه  Ajax  در مقاله خود استفاده كرد .
وی در مقاله خود دنیائی را پیش بینی كرده بود كه در آن برنامه های وب از لحاظ قابلیت دستیابی ، پاسخ گوئی و سادگی قابل مقایسه با برنامه های desktop خواهند شد . 

 Ajax چیست ؟

  • Ajax برگرفته شده از Asynchronous JavaScript  XML است  و مشتمل بر مجموعه ای از  فناوری ها است ، نه صرفا" یك فناوری .

  • Ajax ، اساس و پایه چیزی است كه امروزه از آن با نام وب 2 نام برده می شود ( نسل جدید وب ) .  ایده اصلی ، ایجاد برنامه های وبی است كه دارای شكل ظاهری و توانمندی هائی  مشابه با برنامه های desktop باشند .

  • Ajax چی‍زی بیشتر از یك نگرش  جدید به برنامه های وب نیست . نگرشی كه در آن صرفا" یك حجم اندك از اطلاعات بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده با هدف افزایش تعامل كاربر با برنامه ، مبادله می گردد .

  •  Ajax ، مشتمل بر مجموعه ای از فن آوری ها است كه هر یك دارای جایگاه مختص به خود می باشند :

   - فن آوری های استاندارد presentation نظیر XHTML و CSS
   - بهنگام سازی پویای یك صفحه مستقر شده در حافظه با استفاده از DOM ( برگرفته شده از Document Object Model )
   - مبادله و پردازش داده با استفاده از XML (فرمت مبادله داده  ) و XSLT ‌(  تبدیل  XML به XHTML  )
   - بازیابی داده غیرهمزمان با استفاده از XMLHttpRequest  ( كارگزار اولیه مبادله اطلاعات  )
   و جاوا اسكریپت كه همه چیز را به یكدیگر مرتبط می نماید و از آن برای برنامه نویسی Ajax engine استفاده می گردد .

  • در دنیای واقعی ، از تمامی فناوری های فوق در Ajax استفاده می گردد  ولی به وجود HTML/XHTML ، DOM و Javascript  بیش از همه نیاز است چون :
   از XHTML برای نمایش اطلاعات استفاده می گردد .
   از  DOM برای تغییر بخش هائی از یك صفحه XHTML بدون نیاز به load مجدد صفحه استفاده می گردد.
   از جاوا اسكریپت ، برای مقداردهی اولیه ارتباط بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده و بهنگام سازی صفحات وب  به كمك  DOM  استفاده می گردد .

  • یك عنصر اساسی و مهم دیگر كه در مقاله  Garrett به آن اشاره نشده است ، ضرورت انجام پردازش های سمت سرویس دهنده است . تمامی فناوری های اشاره شده ( در پاراگراف قبل ) ، در ارتباط مستقیم با Ajax engine سمت سرویس گیرنده می باشند . بدون وجود یك سرویس دهنده مطمئن و پاسخگو به منظور ارسال محتویات برای Ajax engine ، در عمل Ajax فاقد كارآئی لازم خواهد بود . صرفنظر از فناوری استفاده شده در سمت سرویس دهنده ( نظیر PHP و یا ASP.NET ) ، می بایست این اطمینان حاصل گردد كه داده با فرمت صحیح برای Ajax engine ارسال می گردد .

  • از شی XMLHttpRequest درون جاوا اسكریپت برای ارتباط با سرویس دهنده استفاده می گردد تا در ادامه بتوان داده برگردانده شده از سرویس دهنده ( با فرمت Xml و یا متن معمولی ) را پردازش كرد .

  • از DHTML و  CSS برای نمایش نتایج در مرورگر  استفاده می گردد .

  • هدف از كنارهم قرار گرفتن تمامی فناوری های اشاره شده ، این است كه شكل ظاهری برنامه های وب و نحوه پاسخ گوئی آنها به خواسته كاربران مشابه برنامه های desktop گردد .

همانگونه كه در نام این فناوری مشخص است ، Ajax مشتمل بر مجموعه ای از فناوری ها است : Asynchronous JavaScript  XML

  • غیرهمزمان و یا  asynchronous  بدین معنی است كه مرورگر لازم نیست منتظر بماند تا داده از سرویس دهنده برگردانده شود و می تواند به محض دریافت داده  آن را پردازش نماید . به عبارت دیگر ، انتقال داده در پس زمینه انجام شده و مرورگر مجبور به توقف و انتظار برای تحقق اتفاقی نخواهد بود .
   رویكرد فوق نشاندهنده یكی از ویژگی های مهم و حیاتی Ajax است . در چنین مواردی‌، می توان داده را پس از ارسال توسط سرویس دهنده ، پردازش كرد . لازم نیست تمامی برنامه را معطل رسیدن داده از سمت سرویس دهنده كرد .
   در صورتی كه لازم است پردازش های سمت سرویس گیرنده منتظر دریافت داده بمانند ، مكانیرم دریافت و پردازش داده می بایست بطور همزمان انجام شود . در صورتی كه یك ارتباط ضعیف بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده برقرار شده باشد این موضوع می تواند عملكرد و موفقیت یك برنامه وب را با مشكل مواجه نماید . 

  • بخش جاوا اسكریپت واژه Ajax نیز بسیار مهم است چراكه بالفعل شدن پتانسیل های Ajax در مرورگر توسط آن محقق می گردد . Ajax به كمك جاوا اسكریپت با سرویس دهنده ارتباط خود را برقرار می نماید و در ادامه نیز داده برگردانده شده از سرویس دهنده را پردازش می نماید . 

  • بخش xml واژه Ajax دارای چه مسئولیتی است ؟  XML به عنوان یك استاندارد جهانی در عرصه وب مطرح است و به كمك آن می توان از یك روش مبتنی بر متن برای مبادله داده در عرصه اینترنت استفاده كرد . یكی از دلایل مهم گسترش xml ، ماهیت مبتنی بر متن آن است . با توجه به این كه طراحی اینترنت بگونه ای انجام شده بود تا بتواند مستندات مبتنی بر متن نظیر اسناد HTML را نمایش دهد ، وجود xml به منزله قلابی است كه می توان آن را دور اینترنت انداخت و به صید داده پرداخت. داده ئی كه به همراه ساختار خود می تواند امكان پردازش را در سایر سیستم ها فراهم نماید . به همین دلیل است كه برنامه های Ajax بگونه ای نوشته می گردند تا بتوانند بر روی داده برگردانده شده از سرویس دهنده با فرمت xml ، عملیات مورد نظر را انجام دهند . به عبارت دیگر ، پس از برقراری ارتباط با سرویس دهنده ، داده با فرمت xml برگردانده خواهد شد . 
   xml ، صرفا" یكی از روش های برگرداندن داده است و در صورت لزوم می توان از فرمت هائی دیگر نظیر متن معمولی نیز استفاده كرد . 

  • در كنار جاوا اسكریپت و XML ، فناوری Ajax با فناوری های دیگری نظیر DHTML  و CSS نیز كار می كند . به كمك فناورهای فوق می توان داده موجود در یك صفحه وب را بدون نیاز به load تمامی صفحه بهنگام كرد ( صرفا" load بخشی كه ضرورت آن احساس می شود )  . پتانسیل فوق یكی از اهداف و ویژگی های مهم برنامه های وب مبتنی بر فناوری Ajax محسوب می گردد .

  • بخشی از جاوا اسكریپت كه امكان Ajax را میسر می سازد ، شی XMLHttpRequest است . شی فوق تقریبا" در تمامی مرورگرهای مدرن و پیشرفته از قبل تعبیه شده است . به كمك این شی امكان اتصال به سرویس دهنده و مدیریت داده برگردانده شده از آن در پس زمینه فراهم می گردد .
   اقتدار Ajax نه تنها وابسته به جاوا اسكریپت بلكه مدیون شی XMLHttpRequest است . 

اصول Ajax
Ajax هنوز در ابتدای راه است و بسیاری از پیاده كنندگان با این پرسش مواجه هستند كه از این فناوری در چه زمانی و در چه نوع برنامه هائی می توان استفاده كرد . عدم شناخت مناسب از این فناوری باعث می شود تا از آن در برنامه هائی استفاده گردد كه نه تنها قابلیت و یا ویژگی جدیدی را به برنامه اضافه نمی نماید بلكه در بسیاری از موارد عدم موفقیت یك برنامه و نارضایتی كاربران آن را به دنبال خواهد داشت . 
زمانی می توان این ادعا را داشت كه یك برنامه وب مبتنی بر Ajax  در اهداف خود موفق بوده است كه در آن اصول زیر رعایت شده باشد .

  • به حداقل رساندن ترافیك : برنامه های Ajax می بایست حتی المقدور حجم اندكی از اطلاعات را برای سرویس دهنده ارسال و یا از آن دریافت نمایند . به عبارت دیگر ، با بكارگیری Ajax  می بایست حجم ترافیك بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده كاهش یابد .   

  •  عدم سردرگمی كاربر : برنامه های وب مبتنی بر فناوری Ajax مدل تعامل با كاربر مختلفی را نسبت به برنامه های وب سنتی معرفی كرده اند . در مقابل وب استاندارد ( كلیك كن و منتظر باش ) ، برخی برنامه های Ajax از یك رویكرد دیگر برای پیاده سازی بخش رابط  كاربر خود نظیر drag-and-drop و یا double-clicking  استفاده می نمایند . صرفنظر از نوع مدل انتخاب شده برای پیاه سازی تعامل با كاربر ، مهم ارائه امكانات بخش رابط كاربر بگونه ای است كه همواره كاربر در سریع ترین زمان بتواند در خصوص انجام حركت بعدی خود تصمیم گیری نماید .

  • استفاده منطقی از تجارب مثبت گذشته  : وقت خود را بی خودی به ابداع مدل های تعامل با كاربر جدید كه كاربران شما با آنها آشنا نیستند ، هدر ندهید . استفاده از تجارب برنامه های  وب سنتی و desktop می تواند پیاده كنندگان را در طراحی یك مدل مناسب جهت تعامل با كاربر كمك نماید .

  • اجتناب از بكارگیری عناصر غیرضروری  : از بكارگیری عناصر غیر ضروری نظیر تكرار انیمیشن و بخش هائی نظیر blinking page  اجتناب كنید. بكارگیری این چنین عناصری باعث می شود تا كاربران در زمان انجام فعالیت های مورد نظر دچار سردرگمی شوند . 

  • قابلیت دسترسی و رضایت كاربران : برنامه های Ajax را با در نظر گرفتن رفتار و نوع خواسته كاربران طراحی و پیاده سازی نمائید . برای طراحی و پیاده سازی خود را در یك مكان بسته محبوس ننمائید. در غیر اینصورت همواره این احتمال وجود خواهد داشت كه خواسته برخی از كاربران نادیده گرفته شود . قابلیت دسترسی و رضایت كاربران یكی از نكات بسیار مهم در موفقیت یك برنامه كامپیوتری محسوب می گردد .

  • پیشگیری از دانلود تمامی صفحه : تمامی ارتباط با سرویس دهنده پس از مقدار دهی اولیه دانلود صفحه ، می بایست توسط Ajax engine مدیریت گردد . عدم مدیریت صحیح بر روی فرآیند فوق می تواند بخش رابط كاربر یك برنامه وب را با مشكل اساسی مواجه سازد ( نظیر دانلود حجم اندكی از داده در یك مكان و دانلود تمامی صفحه در بخش دیگر ) 

  • توجه  به نیاز كاربران قبل از هر چیز : برنامه های Ajax  را قبل از هر چیز  با كاربران خیالی در ذهن طراحی نمائید . سهولت در انجام عملیات متداول می بایست در دستور كار قرار بگیرد . كمتر در اندیشه انجام كارهای تبلیغاتی و یا افكت های غیرضروری باشید . 

نقطه مشترك بین تمامی اصول اشاره شده ،  قابلیت استفاده از یك برنامه با حداكثر ظرفیت و رضایتمندی كاربران است . هدف اولیه Ajax ، بهبود و ارتقاء بخش رابط كاربر برنامه ها با هدف رضایتمندی بیشتر كاربران است . 

نحوه كار Ajax
در برنامه های وب سنتی مرورگر مسئولیت مقداردهی اولیه درخواست ها  و پردازش آنها  جهت ارسال به سرویس دهنده وب را برعهده دارد . در مقابل ،  در  Ajax  یك لایه میانی ( كه Garrett آن را Ajax engine نامید ) مسئولیت مدیریت  ارتباط برقرار شده را برعهده می گیرد .  Ajax engine در واقع یك شی جاوا اسكریپت و یا تابع است و  زمانی كه به اطلاعاتی از سرویس دهنده نیاز باشد ،‌  از آن استفاده خواهد شد .
در مقابل برنامه های وب سنتی كه یك لینك به یك منبع دیگر ارائه می گردد ( نظیر یك صفحه وب دیگر ) ، در برنامه های وب مبتنی بر Ajax ، هر لینك باعث فراخوانی Ajax engine می گردد كه وظیفه آن زمانبندی و انجام درخواست بطور غیرهمزمان است  .
سرویس دهنده ( كه از لحاظ سنتی  اسناد HTML ، تصاویر ، CSS و جاوا اسكریپت را ارائه می نماید ) ، بگونه ای پیكربندی می گردد تا داده مورد نیاز را در اختیار Ajax Engine قرار دهد. این داده می تواند متن معمولی ، XML  و یا سایر فرمت های مورد نیاز داده باشد. بدیهی است در چنین مواردی ، Ajax engine می بایست قادر به خواندن و تفسیر داده باشد .
پس از دریافت پاسخ لازم از سرویس دهنده ، Ajax engine عملیات خود را كه اغلب بررسی داده و ایجاد تغییرات لازم در بخش رابط كاربر است ،  آغاز می نماید .  با توجه به این كه در فرآیند فوق به اطلاعات كمتری نسبت به برنامه های وب سنتی نیاز است ، بخش رابط كاربر با سرعت بیشتری بهنگام می گردد و كاربر قادر به انجام كارهای خود با سرعت بیشتری است .
در شكل  1 ، عملكرد برنامه های وب سنتی نسبت به برنامه های وب مبتنی بر Ajax نشان داده شده است . 

عملكرد برنامه های وب سنتی نسبت به برنامه های وب مبتنی بر Ajax

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت، 

Ajax : تحولی بزرگ در عرصه وب ( بخش اول )

اینترنت و مهمترین سرویس آن وب علاوه بر این كه حیات بشری را در هزاره سوم دستخوش تحولات فراوانی كرده است ، توانسته است منشاء تحولات گسترده ای در سایر حوزه های فناوری گردد . در واقع ، تحول در زندگی بشریت  مدیون پیشرفت در سایر حوزه های فناوری‌ است . یكی از این حوزه ها ، صنعت نرم افزار است .
برای آشنائی با این تحول بد نیست مروری سریع داشته باشیم به گذشته وب و نرم افزار تا از این رهگذر بتوانیم ضرورت ایجاد فناورهای جدیدی نظیر Ajax ( برگرفته شده از Asynchronous JavaScript And XML ) را بهتر درك كنیم .

مروری بر وب ، نرم افزار و تاثیر متقابل آنها بر یكدیگر
موجودات جدیدی كه ما امروزه آنها را با نام برنامه های وب می شناسیم ، ماحصل تاثیر وب بر نرم افزار و رشد رو به فزاینده استفاده از اینترنت در متن زندگی ، ماحصل تاثیر نرم افزار بر وب است . اجازه دهید ببینیم موضوع از كجا و با چه مختصاتی شروع گردید و هم اینك در چه وضعیتی به سر می بریم .

وب ایستا : زمانی كه تیم . برنرز لی در سال 1990 اولین پیشنهاد خود در رابطه با وب را ارائه كرد ،  ایده كار بسیار ساده بود : ایجاد یك شبكه از اطلاعات متصل شده به یكدیگر با استفاده از ابرمتن ها و URIs ( برگرفته شده از  Uniform Resource Identifiers ) . وب در آغاز به عنوان یك رسانه اشتراك اطلاعات مطرح گردید تا از طریق آن دانشمندان و محققین بتوانند دانش و اطلاعات را بین خود به اشتراك گذاشته و نتایج تحقیقات را با یكدیگر مبادله نمایند . ارائه دهند گان با استفاده از یك استاندارد مستند سازی ، اطلاعات خود را تهیه و آنها را به مخاطبان خود ارائه می كردند . در آغاز برای استاندارد مستند سازی از ابزاری كه در آن زمان خود هنوز استاندارد نشده بود استفاده می گردید . HTML ، ابزاری است كه با بكارگیری مجموعه ای از تگ ها ، استاندارد لازم جهت نمایش یك مستند در نرم افزارهای نمایش دهنده ( مرورگرها )  را فراهم می نماید . نرم افزارهای نمایش دهنده ، مجهز به مفسرهائی جهت تفسیر تگ ها و نمایش اطلاعات موجود در مستند بر اساس تعاریف از قبل تعریف شده شدند . در آن زمان كه به سال های ابتدائی دهه 90 میلادی برمی گردد ، چیزی با نام برنامه های وب وجود نداشت و وب به عنوان رسانه ای جهت اشتراك و مبادله اطلاعات مطرح بود . تمامی تعاملات در عرصه وب محدود به درخواست یك مستند توسط سرویس گیرنده و ارسال آن توسط سرویس دهنده بود .

وب پویا با تمركز بر روی پردازش های سمت سرویس گیرنده : در ادامه ، نیاز به انجام برخی پردازش های اولیه مطرح گردید . با  توجه به این كه اینترنت از یك بستر سرویس گیرنده و سرویس دهنده ( client server based) به منظور دریافت درخواست كاربر و پاسخ به آن استفاده می كرد ، طراحان و پیاده كنندگان برای تحقق پردازش ها بر روی دو گزینه متمركز شدند : انجام پردازش ها در سمت سرویس گیرنده و  یا سمت سرویس دهنده . در آغاز ، برای انجام پردازش ها بر روی سرویس گیرنده متمركز شدند . با این هدف كه بتوان پردازش های مورد نیاز را ( با حوزه ای كه در آن زمان تعریف شده بود ) ، در سمت سرویس گیرنده انجام داد . برای تحقق خواسته فوق لازم بود كه بستر و ابزارهای لازم در بطن مرورگر ها ایجاد گردد . ظهور فناورهائی نظیر Html-DOM ، جاوااسكریپت ، CSS  ( برگرفته شده از  cascading style sheets ) و DHTML  ( برگرفته شده از Dynamic HTML  )  از جمله مهمترین تلاش های انجام گرفته در آن زمان برای تحقق پردازش ها در سمت سرویس گیرنده بود . برای آشنائی بیشتر با تلاش های انجام گرفته در آن زمان بد نیست مروری سریع داشته باشیم به آنچه طی سالیان گذشته در عرصه وب اتفاق افتاده است .

   •  عرضه جاوا اسكریپت : Netscape Navigator اولین مرورگر وبی بود كه پس از طراحی و پیاده سازی موفقیت آمیز توانست به عنوان كاتالیزوری در رشد وب و عرضه فناوری های مرتبط با آن نقش بسیار مثبتی را ایفاء‌ كند . اغلب سازمان ها و شركت ها از مرورگر فوق به عنوان معیار استاندارد خود برای پیاده سازی فناوری های جدید استفاده می كردند . یكی از این فناوری ها ، جاوا اسكریپت بود . 
    جاو ااسكریپت توسط Brendan Eich از نت اسكیپ ایجاد و  نسخه شماره دو  آن در سال 1995 عرضه گردید . برای اولین مرتبه ، پیاده كنندگان قادر به ایجاد صفحات وبی شدند كه می توانست با كاربر تعامل برخورد نماید . استفاده از جاوا اسكریپت برای معتبر سازی داده در سمت سرویس گیرنده و حذف برخی مبادلات غیره ضروری بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده از جمله مهمترین دستاورد بكارگیری جاوا اسكریپت در آن زمان بود . بدین ترتیب نطفه پردازش های ساده در سمت سرویس گیرنده به كمك جاوا اسكریپت بسته شد . قابلیت فوق در زمانی كه اكثر كاربران اینترنت از طریق یك مودم با سرعت 8 . 28 ( Kbps ) به شبكه وصل می شدند ، باعث می شد كه تعداد دفعاتی كه كاربران مجبور به انتظار برای دریافت یك پاسخ از سرویس دهنده باشند ، كاهش یابد . تحول فوق اولین مرحله جدی به سمت رویكرد Ajax در آن زمان بود .

   •  ایجاد فریم :   در نسخه اولیه HTML با هر سند به عنوان یك موجودیت رفتار می شد  تا این كه در نسخه شماره چهار فریم ها معرفی گردیدند . با استفاده از فریم ها  نمایش یك صفحه وب می توانست مشتمل بر بكارگیری مجموعه ای از سایر صفحات وب باشد . ایده فوق یك اصلاح ساختاری اساسی در خصوص نحوه نمایش یك صفحه وب بود .  Netscape Navigator 2.0 اولین مرورگری بود كه از فریم ها و جاوا اسكریپت حمایت كرد . این یك مرحله جدی به سمت رشد و توسعه Ajax در آن زمان بود .
    با توجه به این كه یك فریم ، یك درخواست مجزاء را  برای سرویس دهنده ایجاد می كرد ، قابلیت كنترل یك فریم و محتویات آن با استفاده از جاوا اسكریپت دنیای جدیدی را پیش روی طراحان و پیاده كنندگان صفحات وب قرار داد .

   • روش فریم  مخفی  : به موازات این كه پیاده كنندگان درگیر نحوه استفاده از فریم ها شدند  ، یك روش جدید با هدف تسهیل در امر ارتباط بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده مطرح گردید . روش فریم مخفی شامل تنظیم یك frameset با طول و یا عرض صفر پیكسل است كه هدف اساسی آن انجام فرآیند مقداردهی اولیه با سرویس دهنده بود . فریم مخفی شامل یك فرم HTML با فیلدهای خاصی است كه می توانست بطور اتوماتیك توسط جاوا اسكریپت تكمیل و برای سرویس دهنده ارسال گردد . زمانی كه فریم از سرویس دهنده مراجعت می كرد ، یك تایع دیگر جاوا اسكریپت فراخوانده می شد تا اعلام نماید كه داده از سمت سرویس دهنده برگردانده شده است . روش فریم مخفی ، اولین مدل درخواست و پاسخ غیرهمزمان را برای برنامه های وب به ارمغان آورد ( اولین رویكرد به مدل ارتباطی Ajax ) .

   • Dynamic HTML  و DOM  :  تا سال 1996 ، وب یك دنیای ایستا را تجربه می كرد و برای تعامل محدود با كاربر از جاوا اسكریپت و روش فریم های مخفی استفاده می گردید . همچنان امكان تغییر در محتویات یك صفحه بدون نیاز به load مجدد آن از سرویس دهنده وجود نداشت .  در ادامه IE 4.0 ( برگرفته شده از  Internet Explorer  )  توسط شركت مایكروسافت ارائه گردید . در این نسخه علاوه بر بكارگیری اكثر فناوری های استفاده شده در Netscape Navigator ، یك ویژگی مهم دیگر با نام DHTML ( برگرفته شده از Dynamic HTML  ) نیز ارائه گردید . DHTML به پیاده كنندگان اجازه می داد تا بتوانند هر بخشی از یك صفحه مستقر شده در حافظه سرویس گیرنده را با استفاده از جاوا اسكریپت تغییر دهند . DHTML به همراه عرضه غیره منتظره CSS ( برگرفته شده از  cascading style sheets ) به وب و نحوه پیاده سازی صفحات وب یك نیروی تازه داد. پیاده كنندگان توانستند با تركیب DHTML و روش فریم های مخفی هر بخشی از یك صفحه را با استفاده از اطلاعات دریافت شده از سرویس دهنده refresh نمایند . ویژگی فوق در زمان خود توانست یك تحول بزرگ در عرصه وب را ایجاد نماید .
    در ادامه ،  DOM ( برگرفته شده از  Document Object Model  ) ارائه گردید . برخلاف DHTML كه صرفا" امكان تغییر بخش هائی خاص از یك صفحه وب را فراهم می كرد ، DOM  دارای یك هدف بلندپروازانه دیگر بود . هدف DOM ارائه یك ساختار برای تمامی صفحه بود . انجام عملیات و یا پردازش بر اساس ساختار فوق ، امكان تغییر یك صفحه را فراهم می آورد . این مرحله بعدی به سمت Ajax بود .

   • Iframesبا این كه روش فریم مخفی بطور غیرقابل پیش بینی متداول گردید ، ولی دارای چالش های مختص به خود بود . افرادی می بایست زمان زیادی را صرف نوشتن یك frameset می كردند تا شرایط استفاده از فریم های مخفی فراهم گردد . زمانی كه عنصر  >  در سال 1997 و به عنوان بخشی از نسخه رسمی HTML 4.0 ارائه گردید ، یك قدم اساسی دیگر به سمت انقلاب بر روی وب حركت شد .
    در مقابل تعریف frameset ، پیاده كنندگان قادر به استفاده از فریم ها در هر مكانی از صفحه شدند . بدین ترتیب پیاده كنندگان توانستند از  iframe نامرئی ( با بكارگیری قابلیت های CSS ) در یك صفحه استفاده نمایند و شرایط عملیاتی لازم جهت مبادله داده بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده را فراهم نمایند . زمانی كه نسخه نهائی DOM در IE 5.0 و Netscape 6.0 پیاده سازی گردید ، قابلیت ایجاد فریم ها به صورت پویا نیز فراهم گردید . در چنین حالتی از یك تابع جاوا اسكریپت به منظور ایجاد یك iframe ، ایجاد یك درخواست و دریافت پاسخ ( جملگی بدون نیاز به اضافه كردن تگ های HTML اضافه در یك صفحه ) استفاده می گردید . این روش معروف به روش iframe مخفی گردید .

   • XMLHttp  : پیاده كنندگان مرورگر شركت مایكروسافت پس از مشاهده عمومیت استفاده از روش هائی‌ نظیر فریم مخفی و iframe مخفی ، تصمیم گرفتند یك ابزار بهتر جهت تعامل بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده را ارائه نمایند . این ابزار به شكل یك اكتیوایكس و با نام  XMLHttp در سال 2001 ارائه گردید .
    زمانی كه مایكروسافت حمایت خود از XML را از طریق یك كتابخانه با  نام MSXML آغاز كرد ، شی XMLHttp نیز به همراه آن ارائه گردید .
    با این كه شی‌ فوق به همراه خود نام XML   را یدك می كشید ولی چیزی بمراتب بیشتر از روشی برای انجام عملیات بر روی داده XML  بود . شی فوق همانند یك درخواست HTTP بود كه می توانست توسط جاوا اسكریپت كنترل گردد . پیاده كنندگان دارای قدرت دستیابی به كدهای وضعیت HTTP و هدر همانند داده برگردانده شده از طریق سرویس دهنده بودند . داده می توانست به صورت XML ساختیافته ، اشیاء سریال شده جاوا اسكریپت و یا سایر فرمت های مورد نظر پیاده كننده باشد . در مقابل استفاده از فریم های مخفی و یا iframe ، این امر میسر گردید كه به سرویس دهنده از طریق كد و توسط جاوا اسكریپت دستیابی داشت ( مستقل از چرخه load و  reload صفحه ) . شی XMLHttp پس از مدتی به عنوان یك موفقیت بزرگ برای پیاده كنندگان مرورگر IE  عرض اندام كرد .
    به موازات متداول شدن شی فوق ، پیاده كنندگان در Mozilla نسخه اختصاصی از  XMLHttp را پیاده سازی كردند . در مقابل اجازه دستیابی از طریق اكتیو ایكس ، پیاده كنندگان موزیلا متدها و خصلت ها را در یك شی ذاتی مرورگر و با نام objectXMLHttpRequest ارائه كردند . پس از این كه دو مرورگر اصلی در بازار هر یك توانستند به نوعی از XMLHttp حمایت نمایند ، مرورگرهائی دیگر نظیر Opera و Safari نیز هر یك به نوعی حمایت خود از شی فوق را اعلام كردند .

بدین ترتیب پیاده كنندگان صفحات وب توانستند ، صفحاتی را خلق نمایند كه با تعبیه كدهای مورد نیاز در آنها ، امكان پردازش در سمت سرویس گیرنده را فراهم نمایند . انجام پردازش های اولیه نظیر تغییر رنگ و شكل ظاهری صفحات ، مدیریت عناصر موجود بر روی یك صفحه و تغییر آنها در زمان اجراء  متناسب با عملیات كاربر ، بررسی صحت داده ورودی توسط كاربر در یك فرم ساده اطلاعاتی ، دریافت داده در پس زمینه و عدم نیاز به ارسال تمامی صفحه و بهنگام سازی بخش هائی خاص از آن ( با بكارگیری فریم ها ) ، نمونه هائی از تاثیر فناوری هائی بود كه توان پردازش در سمت سرویس گیرنده را در اختیار پیاده كنندگان قرار می داد .

وب پویا با تمركز بر روی پردازش های سمت سرویس دهنده
همزمان با گسترش اینترنت و  وب ، ایجاد صفحات وب  با محتویات پویا با اتكاء به منابع داده موجود در سمت سرویس دهنده و سایر شرایط تاثیر گذار در فرآیند پاسخ به درخواست كاربران مطرح گردید . همین موضوع باعث شد كه توجه به سرویس دهنده برای انجام برخی پردازش ها  نیز در دستور كار قرار بگیرد . ظهور فناورهائی نظیر  ASP ( برگرفته شده از Active Server Page ) و PHP ( برگرفته شده از  Hypertext Preprocessor  ) از اوایل سال 1996 پاسخی به این نیاز بود . از آن زمان به بعد بود كه كم كم واژه برنامه های وب قدم در عرصه نرم افزار گذاشت . اگر به تعاریف آن زمان برگردیم مشاهده می كنیم كه در ابتدا از این اصطلاح در خصوص صفحات وب پویا استفاده می گردید .
نگرش جزیره ای به فناورهای مرتبط با برنامه های وب تا اوایل سال 1999 ادامه یافت . تا این كه شركت های متعددی به فكر ارائه یك پلت فرم با در نظر گرفتن واقعیتی به نام اینترنت افتادند . دات نت ، پلت فرم ارائه شده توسط شركت مایكروسافت یك نمونه در این زمینه است كه از صدر تا ذیل آن با در نظر گرفتن واقعیتی با نام اینترنت طراحی و پیاده سازی شده است .
در این دوران بود كه به برنامه های وب با یك نگاه جامع تر و سیستماتیك تر نگاه می شد . در طی پنج سال گذشته ، این نوع برنامه ها توانستند با بكارگیری مجموعه ای از  فناوری ها  منشاء تحولات عمده ای در خصوص بردن اینترنت در متن  زندگی (و نه حاشیه ! ) مردم جهان باشند . ایده " نرم افزار به عنوان سرویس " و یا برنامه نویسی سرویس گراء از نگرش های جدید به مقوله نرم افزار و دنیای برنامه نویس‍ی در عرصه وب است .
موج استفاده از اینترنت برای ارائه خدمات online ( ارائه شده به كاربران از طریق برنامه های وب )  باعث گردید تا معماری و رفتار اینگونه برنامه ها با تامل بیشتر مطالعه و بررسی گردد . هدف ، ایجاد برنامه های وب با كارآئی مطلوب است تا ضمن ارائه خدمات خود دارای ویژگی هائی نظیر : افزایش تعامل كاربر با برنامه ( همانند برنامه های desktop ) ، استفاده بهینه از محیط انتقال و به حداقل رساندن ترافیك آن ، مدیریت بهینه منابع سمت سرویس گیرنده در پاسخ به رویدادهای محقق شده سمت سرویس گیرنده ، عدم ارسال اطلاعات غیره ضروری توسط سرویس گیرنده و ... باشند .  ماحصل این تفكرات ظهور فناوری جدیدی با نام Ajax است كه شركت هائی نظیر گوگل و مایكروسافت توانستند از سال 2005 با بكارگیری این فناوری تحول بزرگی را در عرصه برخی از سرویس ها و خدمات خود ایجاد نمایند .

حمع بندی !
همزمان با بحث معماری سرویس گیرنده و سرویس دهنده  دو واژه   fat-client و thin-client  قدم در ادبیات نرم افزار گذاشتند . در معماری فوق ، هدف استفاده از توان پردازشی سرویس گیرنده و سرویس دهنده برای اجرای یك برنامه است . استفاده از توان پردازشی هر یك از عناصر اصلی درگیر در معماری فوق و تعریف سهمی خاص برای هر یك  ( سرویس گیرنده و سرویس دهنده ) ، از اهداف اولیه و در عین حال بسیار مهم معماری فوق است .
پیاده كنندگان برنامه های كامپیوتری خصوصا" برنامه های وب ، همواره با این سوال مواجه بوده و هستند كه در تقسیم سهم پردازش ، چه میزان سهم را می بایست به سرویس گیرنده داد ؟ چه پردازش هائی را می توان در سمت سرویس گیرنده انجام داد ؟ در پاسخ به این سوال رویكردهای مختلفی مطرح شده است . fat client و thin client دو نمونه متداول در این زمینه می باشند .
در   fat client ، هدف بكارگیری پتانسیل های  مرورگر برای انجام اكثر پردازش ها در یك برنامه وب است . رویكرد فوق در اواسط دهه 90 میلادی در كانون توجه طراحان و پیاده كنندگان وب قرار گرفت . علت این امر به تلاش شركت های بزرگ نرم افزاری در جهت تولید و ارائه فناورهائی بود كه توانمندی مرورگر  در انجام پردازش  را افزایش می داد . ظهور فناورهائی نظیر جاوا اسكریپت ، ایجاد یك اینترفیس برنامه نویسی در مرورگر ،‌ایجاد یك مدل شی گراء ( ولو ناقص ) برای یك سند HTML با هدف امكان دستیابی به هر یك از عناصر موجود در آن ، عرضه DHTML و CSS جملگی نشاندهنده تلاش هائی است كه در آن زمان با هدف افزایش توان پردازش در سمت سرویس گیرنده مطرح شد .
پس از گذشت مدت زمان كوتاهی ( از ابتدای سال 1996 ) ، تمایل به سمت برنامه های وب با ویژگی thin client مطرح گردید . در مدل فوق ، هدف كاهش سهم پردازش در سمت سرویس گیرنده و افزایش پردازش های سمت سرویس دهنده بود . ظهور فناورهای متعددی نظیر ASP   و PHP   تنها نمونه ای اندك از تلاش های انجام یافته در آن دوران برای افزایش توان پردازش در سمت سرویس دهنده است .
با این كه در سالیان گذشته همچنان از پتانسیل های سمت سرویس گیرنده برای انجام پردازش در برنامه های وب استفاده می گردید ، ولی رفتار اكثر برنامه های وب    مبتنی بر این واقعیت بود كه : " داده را وارد نمائید ، صفحه را برای سرویس دهنده ارسال نمائید و منتظر دریافت پاسخ باشید " .
هم اینك ما شاهد یك تحول بزرگ دیگر در عرصه برنامه نویسی هستیم . تحولی كه مهمترین دستاورد آن ، تولد نسل جدیدی از برنامه های وب است كه در آنها كاربر با برنامه دارای تعامل بمراتب بیشتری نسبت به نسل گذشته برنامه های وب است . این تحول عظیم نرم افزاری به كمك مجموعه ای از فن آوری ها كه در مجموع به آنها Ajax گفته می شود ، محقق می گردد .
آیا Ajax قصد دارد با تغییر در الگوی رفتاری برنامه های وب فاصله آنها را با برنامه های desktop كاهش دهد ؟  آیا زمان آن رسیده است كه برای پردازش های سمت سرویس گیرنده از یك پلت فرم جامع ، همانند پلت فرم های ارائه شده سمت سرویس دهنده ، استفاده گردد ؟ آیا تاكنون از این فناوری به منظور ایجاد برنامه های وب  استفاده شده است ؟  با استفاده از چه مكانیزم هائی می توان مبادله اطلاعات بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده را كاهش و از پهنای باند موجود استفاده بهینه كرد ؟
اجازه دهید به این سوال و سوالات بسیار دیگر در رابطه با Ajax ، فناورهای مرتبط با آن و از همه مهمتر كاربرد آن در بخش های بعدی پاسخ دهیم .
 تهیه شده در شرکت سخا روش -  1382

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت، 

رتبه بندی سایتها در موتورهای جستجوگر

هر بار كه شما توسط موتور جستجو، جستجویی انجام می دهید، عنكبوت(spider) آن به آهستگی از میان میلیون ها فهرست حركت می كند و آنهایی را كه بیشتر با مورد جستجوی شما ارتباط دارند را به تصویر می كشد .حتی میزان این ارتباط نیز مورد ارزشیابی قرار می گیرد تا مرتبط ترین سایتها در ابتدا به نمایش درآیند. البته موتور جستجو همواره درست عمل نمی كند. گاهی صفحات نا مربوط به  چشم می خورند و در مواردی برای یافتن آنچه می خواهید باید جستجوی بیشتری انجام دهید. موتور جستجو در یافتن اطلاعات عمل شگفت انگیزی انجام میدهد.

براستی موتورهای جستجو
عمل ارزش گذاری ورتبه بندی را چگونه انجام میدهند ؟ پاسخ از این قرار است : توسط یك گروه دستورالعملها كه الگوریتم خوانده می شوند. هر موتور جستجو از گروه متفاوتی از الگوریتم ها استفاده می كند، اما همه آنها از اصول عمومی خاصی پیروی می كنند. از آنجا كه موتورهای جستجو قصد دارند توجه مشتریان را مجددا به خود جلب كنند، تلاششان بر این است كه نتایج جستجوی مرتبط تری را پیدا کنند.

یك راه برای دستیابی به این هدف توجه به مكان قرارگیری و تراكم عبارات جستجو یا كلمات كلیدی  در یك
صفحه وب است. موتور جستجو بررسی می كند که كلمات كلیدی در بخش عنوان(Title)، بخش سرآغاز(Head)، در ابتدای پاراگراف یا در متن آمده اند. فرض بر اینست كه صفحات مرتبط با کلمات مورد جستجو، این عبارات كلیدی را برجسته تر و چشمگیرتر مورد استفاده قرار می دهند. موتور جستجو تحلیل می كند كه كلمات كلیدی در مقایسه با دیگر كلمات چند مرتبه به كار رفته اند.

 Meta tag ها نیزممكن است در تشخیص ارتباط نقش داشته باشند، هرچند بسیاری از موتورهای جستجو آنها را در نظر نمی گیرند و آن دسته كه به آن اهمیت می دهند، ممكن است به صورتهای متفاوتی آنها را ارزشگذاری كنند.

امكان دارد موتورهای جستجو
، وب سایتها را بعلت Spamming جریمه یا تحریم كنند.  كلمات كلیدی یكنواخت  و خسته كننده ، كلمات كلیدی تكراری در انتهای یك صفحه و ارایه كردن صفحه ای كه به صورت اتوماتیك مخاطب را به صفحه ای با محتوای كاملا متفاوت هدایت كند،  همه اشكالی از Spamming هستند.

در پایان، موتورهای جستجو تحلیل ارتباط (Link Analysis) را نیز در مشخص كردن ارزشیابی خود به كار می برند. با تحلیل اینكه صفحات چگونه به یكدیگر متصل می شوند یك موتور جستجو می تواند مشخص كند  که آن صفحه در چه مورد است و آیا آن صفحه به اندازه كافی مهم است كه در رتبه بندی به حساب آید یا خیر؟
مهم است كه به یاد داشته باشیم , با اینكه اكثر موتورهای جستجو از اصول
یكسانی پیروی می كنند، الگوریتم های  متفاوتی دارند. به این دلیل است كه انجام یك جستجو در موتورهای جستجوی مختلف، نتایج بسیار متفاوتی به بارمی آورد. برای مثال ممكن است برخی موتورهای جستجو تعداد بیشتری از صفحات وب را فهرست کنند و برخی دیگر در فاصله های زمانی کم تر این کار را انجام دهند.

نتیجه نهایی اینكه هیچ دو موتور جستجو
یی فهرست یكسانی از صفحات وب ندارند. بنابراین رتبه بندی در موتورهای جستجو ممكن است بسیار متفاوت باشد. به همین دلیل طراحان سایتهای وب، معمولا یک موتور عمده را هدف قرار می دهند و سعی می کنند طراحی سایت را به گونه ای انجام دهند که برای آن موتور خاص، مناسب تر باشد و رتبه بهتری داشته باشد و البته با این کار، به احتمال زیاد، رتبه در برخی موتورهای دیگر را از دست خواهد داد. حتی برخی از طراحان ممکن است موتورهای منطقه ای و تخصصی خاصی را هدف قرار دهند و برایشان امتیاز در موتورهای عمومی اهمیت نداشته باشد.

شما باید قبل از اعمال هرگونه تنظیمات در سایت خود، اول به این نکته که کدام موتور جستجو را هدف قرار می دهید توجه کنید سپس سایت خود را برای بدست آوردن حداکثر امتیاز در آن موتور بهینه کنید.

با توضیحات فوق، به نظر می رسد باید در مورد خدماتی که ادعا می کنند سایت شما را با اندک هزینه ای در صدها و هزاران موتور جستجو در مکان مناسبی قرار می دهند،  بیشتر احتیاط کرد.

www.google.com 

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت، 

چگونه می توانیم از قرار گرفتن سایتمان در لیست سیاه موتورهای جستجو جلوگیری کنیم؟

چرا سایت ما در موتورهای جستجو ثبت نمی شود؟ یا چگونه می توانیم از قرار گرفتن سایتمان در لیست سیاه موتورهای جستجو جلوگیری کنیم؟

اگر متوجه شده اید که هرکاری میکنیدنمی توانید سایت خودتان را در موتورهای جستحو ثبت کنید، این مطلب را حتما بخوانید.

چرا سایت ما در موتورهای جستجو ثبت نمی شود؟ یا چگونه می توانیم از قرار گرفتن سایتمان در لیست سیاه موتورهای جستجو جلوگیری کنیم؟

اگر متوجه شده اید که هرکاری میکنیدنمی توانید سایت خودتان را در موتورهای جستحو ثبت کنید، این مطلب را حتما بخوانید.

بهترین روش برای برای جلوگیری از بروز این مشکل، عدم استفاده از روشهای سوال برانگیز برای موتورهای جستجو است. البته اگر متوجه شدید که با استفاده از روشهائی که در ادامه این مبحث ارائه شده ، بازهم سایت شما در لیست سیاه نیست، بدانید که در حال حاضر بدلیل استفاده از این روشها رتبه سایت شما پائین آمده و در آینده نه چندان دور سایت شما در این لیست قرار خواهد گرفت. در ادامه این مبحث از سایتهائی که نام آنها در لیست سیاه قرار میگیرد با عنوان سایتهای بلوکه شده نام می بریم. بلوکه شدن یک سایت می تواند از طریق بلوکه شدن نام دامنه سایت شما یا آی پی آدرس سایت شما باشد.
اما اینکه از چه کارهائی باید اجتناب کنیم تا سایت ما در لیست سیاه موتورهای جستجو قرار نگیرد و بلوکه نشود.

» سایت دوقلو

سایتهای دوقلو به سایتهائی گفته می شوند که محتوای یکسانی دارند اما آدرس دسترسی به آنها متفاوت است. استفاده از دو آدرس با محتوای یکسان یکی از روشهائی است که تعدادی از سایتها یا مشاوران سایتها برای بالا بردن رتبه سایت (Page Ranking) استفاده می کنند. استفاده از این روش می تواند باعث بلوکه شدن کل سایت شما بشود.

» مخفی سازی

تعدادی از سایتها با استفاده از صفحاتی که برای موتورهای جستجو بهینه شده اند ولی محتوای چندانی برای کاربران سایت ندارند، بعنوان صفحات ورودی استفاده می کنند. این صفحات برای معرفی سایت به موتورهای جستجو استفاده می شوند در حالیکه صفحات اصلی سایت برای بازدیدکنندگان متفاوت هستند. این صفحات بطور خودکار توسط موتورهای جستجو در سایت تشخیص داده شده و در کوتاه مدت باعث کاهش رتبه سایت و در بلند مدت باعث بلوکه شدن سایت خواهد شد.

» متون غیر قابل مشاهده

استفاده از متون غیر قابل مشاهده هم یکی از روشهای نادرست برای بالا بردن رتبه سایت در موتورهای جستجو است. در این روش متونی را که از نظر محتوائی نباید در صفحه نشان داده شود را با رنگ پس زمینه در صفحه سایت قرار می دهند. این متون عموما به گونه ای هستند که بصورت عادی می توانند باعث افزایش رتبه سایت در موتورهای جستجو شوند. اما بدلیل اینکه روش ارائه ( غیر قابل مشاهده بودن) روش غیر قابل قبول موتورهای جستحو است، توسط روباتهای موتور جستجو تشخیص داده شده و باعث کاهش رتبه و در نهایت بلوکه شدن سایت می شود.

» اقدام به ثبت سایت به مقدار زیاد

اقدام به ثبت یک سایت یک صفحه ای از سایت با تکرار زیاد هم می تواند دلیلی بر بلوکه شدن سایت باشد. در 24 ساعت نباید به دفعات زیادی اقدام به ثبت یک سایت کرد. بعضی از موتروهای جستجو زمان 30 روز را برای فاصله بین دفعات ثبت سایت در نظر می گیرند. بنابراین برای سایتهائی که این قانون را نقض می کنند، مشکلاتی در این موتور جستجو پیش می آید. توصیه می شود قبل از اقدام به ثب سایت خود در موتور جستجو حتما بخش مربوط به قوانین آنرا مطالعه کنید تا با این مشکل مواجه نشوید.

کلمات کلیدی :

» استفاده از کلمه های کلیدی نامربوط

استفاده از کلمه های کلید نامربوط به محتوای سایت نیز می تواند دلیلی بر پائین بودن رتبه سایت در موتورهای جستجو باشد. استفاده از محتوای صفحه وب بعنوان کلمات کلیدی می تواند باعث بلوکه شدن سایت شود. منطقی ترین روش این است که تعدادی کلمه کلیدی مرتبط با محتوای صفحه در بخش کلمات کلیدی قرار گیرد.

» اقدام به ثبت سایت بصورت خودکار

تعدادی از سایتهای اینترنتی پیشنهاد ثبت سایت شما در تعداد زیادی از موتورهای جستجو را می دهند، استفاده از این روش هم می تواند تاثیر منفی در رتبه سایت شما داشته باشد. در صورت تداوم این عمل می توان انتظار بلوکه شدن کل سایت در موتور جستجو را هم داشت.
البته این مسئله بیشتر در مورد موتورهای جستجوی مادر صدق می کند.

» صفحات ورودی

منظور صفحاتی هستند که محتوای زیادی برا بازدیدکنندگان شما ندارند اما برای موتورهای جستجو بهینه شده اند. این صفحات به گونه ای طراحی شده اند که بصورت خودکار یا دستی بازدیدکنندگان را به صفحات بعدی در سایت راهنمائی می کنند. استفاده از این صفحات را می توان با تکنیکهائی از دید بازدیدکنندگان پنهان کرد اما از دید موتورهای جستجو و روباتهای آن پنهان نمانده و برای کل سایت ایجاد مشکل می کند.

» استفاده از وب سایتهای رایگان

استفاده از وب سایتهای رایگان می تواند دلیل بر کم بودن رتیه یک سایت علیرغم استفاده از تمام تکنیکهای بهینه سازی باشد. زماینهائی که سایتهای رایگان در دسترس نیستند، بدلیل اینکه مثلا پهنای باند در نظر گرفته شده برای ماه مصرف شده است، یاعت کاهش رتبه سایت می شود. التبه این اتفاق می تواند بر روی سرویسهای ارزان هم رخ بدهد. اگر در زمانی که روبات موتور جستجو به سایت شما مراجعه می کند، سایت شما در دسترس نباشد ، تاثیر زیادی در کاهش رتبه سایت شما خواهد داشت. به همین دلیل استفاده از سرویسهای ارزان یا رایگان را برای سایتهای حرفه ای ، مقرون به صرفه نیست.

» مشکل آدرس اینترنتی

اگر از همه روشهای گفته در طراحی سایت خود اجتناب کردید و بازهم مشاهده کردید که سایت شما بعد از گذشت چند ماه در موتورهای جستجو وجود ندارد، احتمالا مشکل از سرویس هاستینگ شماست. گاهی اتفاق می افتد که یک موتور جستجو یک آدرس آی پی را بلوکه می کند. در این حالت کلیه سایتهائی که از آن آی پی استفاده می کنند هم دچار مشکل می شوند. این اتفاق بیشتر برای هاستینگهائی می افتد که با استفاده از برنامه های خودکار سایتهای خود را در موتورهای جستجو و با روشهای غیر مجاز ثبت می کنند.

 

www.google.com

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت، 

یک استراتژی سئو برای موتورهای جستجوگر

یک استراتژی SEO که شاید رقبای شما میل ندارند شما بدانید

تا کنون هیچ کدام از موتورهای جستجو نتایجشان را با یک روش قالب بندی باز ارائه نکرده اند. وب سایتها اکنون قدرت جستجوی هر دو این موتورهای جستجوی قدرتمند را در دسترس دارند . استفاده از مجموع نتایج این موتورها در یک وب سایت می تواند نتایج قوی یک جستجو از هردو شرکت را ثمر بخشد درحالی که جداگانه هم امکانپذیر است .
یک استراتژی SEO از رقبای شما که شاید زیاد دوست ندارند شما بدانید
اینترنت واقعا همه اجتماع و تمام رسوم و عادات و ارتباطات هر حرفه و شخصی را دگرگون کرده است. همانطور که می دانیم ابداعاتی از قبیل موتورهای جستجو، شبکه های کامپیوتری ، وب ، ایمیل و وبلاگ همه صنایع و تجارتها را دگرگون کرده است .
موتورهای جستجو بخش بزرگی از زندگی روزانه ما شده اند و بازاریابی و تجارت و تکنولوژی کل دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده اند.
یک نگاه به آینده بکنید: اگر نتایج موتور جستجو بتواند بدون هیچگونه واسطه ای در هر وب سایتی وجود داشته باشد؟
آیا می دانید که صفحات نتیجه موتورجستجوی MSN را مستقیما در هر وب سایت ، وبلاگ یا فروم با استفاده از جدیدترین ابداع اینترنت RSS or Really Simple Syndication ))می توانید قرار دهید؟ RSS برای توزیع محتویات وب استفاده می شود و بر اساس XML طراحی شده است .
از فواید تکنولوژی RSS قادرساختن وب سایتها برای اضافه کردن محتویاتی است که مرتب تغییر می کنند یا با مولد تغدیه RSS بروز می شوند. به عنوان مثال موتور جستجوی MSN (نسخه beta ) یک مولد تغذیه است و آنها برای هر وب سایت یک رابط مستقیم به صفحات نتیجه موتور جستجوی خود برقرار می کنند.در حال حاضر وب سایتها می توانند نتایج حاصل از موتور جستجوی زنده MSN را دقیقا همانطور که درسایت MSN.COM نشان داده می شود مستقیما در صفحات شخصی خود نمایش دهند.
یک سخنگوی MSN می گوید که تکنولوژی RSS آنها هنوز در حال توسعه می باشد و هنوز در حال آزمایشات و تغییرات فراوان می باشد.
همچنین اخبار Yahoo جدیدا یک ابزار ارائه کرده است که با یک تکنیک مشابه به کاربران اجازه دسترسی به بانک اطلاعاتی اخبار یاهو را با استفاده از RSS می دهد. اگرچه کاربران درحال حاضر جستجو توسط RSS را فقط در بخش اخبار موتور جستجوی بزرگ یاهو می توانند انجام دهند ، ولی مطمئنا شروع بسیار خوبی است.
تا کنون هیچ کدام از موتورهای جستجو نتایجشان را با یک روش قالب بندی باز ارائه نکرده اند. وب سایتها اکنون قدرت جستجوی هر دو این موتورهای جستجوی قدرتمند را در دسترس دارند . استفاده از مجموع نتایج این موتورها در یک وب سایت می تواند نتایج قوی یک جستجو از هردو شرکت را ثمر بخشد درحالی که جداگانه هم امکانپذیر است .
چگونه یک وب سایت می تواند به این اطلاعات دسترسی پیدا کند؟ واقعا کار پیچیده ای نیست . برای مثال اگر شما می خواهید یک RSS برای اصطلاح Big Screen TV تولید کنید باید &format=rss را به آخر URL در درخواست موتور جستجوی MSN اضافه کنید ، بنابراین URL به شکل زیر خواهد بود:


http://beta.search.msn.com/results.aspx?q=Big+Screen+TV&format

خوب حالا یک نگاهی به اخبار یاهو بندازیم . این سیستم کمی پیچیده تر از روش MSN است ولی تقریبا به همان روش است . برای اضافه کردن یک RSS با کلمه کلیدی Big Screen TV, باید کد زیر را در انتهای URL جستجوی اخبار یاهو قرار دهید:

rss?p=Big+Screen+TV&ei=UTF-8&fl=0&x=wrt

URL به شکل زیر خواهد بود:


http://news.search.yahoo.com/news/rss?p=Big+Screen+TV&ei=UTF
بعد از قرار دادن این پارامترها در صفحه مرورگر خود ، MSN و Yahoo بصورت اتومات اطلاعاتRSS را برای سایت استفاده شده تولید خواهند کرد . اگر وب سایت شامل این کدها باشد در داخل RSS reader وب سایت قرار خواهد گرفت . اگر شما تا بحال RSS reader نداشته اید و می خواهید آن را بصورت رایگان استفاده کنید بعضی از RSS reader ها شامل NetNewsWire, Radio Userland و AmphetaDesk می باشند.
شرکتها غالبا از بازاریابی از طریق موتورهای جستجو برای توسعه و پیشرفت سایتشان در اینترنت استفاده می کنند. خیلی جالب خواهد بود که بفهمیم چگونه شرکتهای ارائه دهنده خدمات بازاریابی توسط موتورهای جستجو از این ابداع جدید برای توسعه بازاریابی آنلاین و تبلیغات استفاده خواهند کرد؟
آیا این تکنولوژی RSS یکی از رسانه های جدید MSN برای تبلیغات بوسیله pay-per- click (پرداخت برای هر کلیک ) خواهد بود؟
زیرکی و فراست بازار در استفاده از RSS براحتی می تواند رسانه تبلیغاتی محبوب گوگل را نیز شکست دهد. MSN ، Google و Yahoo کمربندهای خود را محکم بسته اند تا در این رقابت خصمانه پیروز شوند.

خوب با همه اینها ، اهمیت این توضیحات برای شما چیست ؟
محتویات تبلیغاتی ایجاد شده توسط RSS همیشه بروز بوده و در نتیجه وب سایت شما هم همیشه بروز خواهد بود. موتورهای جستجو عاشق محتویات تازه و بروز هستند و وب سایت با محتویات بروز شده را خیلی سریعتر تشخیص می دهند. از قدرت این اختراع جدید قبل از اینکه توسط رقبایتان له شوید استفاده کنید و سود ببرید.

 

www.google.com 
 

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت، 

ارتقا سایت در موتورهای جستجوگر

پیاده سازی یک استراتژی موثر و بلند مدت بازاریابی با موتورهای جستجوگر بدون توجه به خود سایت اصولا غیر ممکن است. لذا پی ریزی یک بنای مستحکم در خود سایت ضروری می نماید.
SEO پروسه طراحی، نوشتن متون، کد کردن و برنامه نویسی کل وب سایت با هدف بالا بردن شانس دستیابی به رتبه های بالا در نتایج جستجو است. در واقع بهینه سازی وسیله ای برای کمک به مخاطبان بالقوه سایت تان است که وب سایت شما را بیابند.
پیاده سازی یک استراتژی بلندمدت بازاریابی نیاز به این دارد که سه مولفه اصلی زیر در هر صفحه سایتتان وجود داشته باشد:

• مولفه متن
• مولفه لینک
• مولفه محبوبیت

تمام موتورهای جستجوگر مهم از این سه مولفه در الگوریتم رتبه بندی خود بهره می گیرند. حالت ایده آل اینگونه خواهد بود که هر سه مولفه را تا بالاترین جایگاه ممکن بهینه سازی نماییم. این حالت در شکل زیر نمایش داده شده است.

اما در عمل تعداد کمی از صفحات می توانند به این حالت دست یابند. به طور کلی سایتها می توانند در یکی از حالات زیر دارای رتبه های مناسبی باشند:

• سایتهای دارای بالاترین حد بهینه سازی در هر سه مولفه اشاره شده.
• سایتهای دارای مولفه های محبوبیت و متن بالا اما مولفه لینک متوسط.
• سایتهای دارای مولفه متن و لینک متوسط اما محبوبیت بالا.

واضح است که سایت شما هر چقدر هم محبوب باشد اگر عبارت جستجو شده در آن موجود نباشد حتی در رتبه های آخر نتایج جستجو هم قرار نمی گیرد.


مولفه متن
موتورهای جستجوگر، کلمات و عبارتهای هر صفحه را بایگانی می کنند لذا برای عملکرد بهتر، شما باید کلمات دلخواه را در مکانهای مهم کدهای سایت خود قرار دهید.
مهم ترین بخش در مولفه متن، انتخاب عبارتهای کلیدی سایت است. شما باید عبارتهایی را بر گزینید که واقعا مخاطبان سایتتان آنها را جستجو می کنند. کلمات کلیدی که انتخاب می کنید باید دارای شرایط زیر باشند:

• مربوط به موضوع اصلی سایتتان باشند.
• مطمئن باشید که کاربران دیگر آنها را جستجو می کنند.
• خیلی رقابتی نباشند. به عبارت دیگر آن کلمات، کلمات کلیدی سایتهای بسیار دیگری نباشند.

موتورهای جستجوگر به هنگام ارزیابی و رتبه بندی صفحات، به محتوای آن توجه زیادی دارند. متنی که برای یک موتور جستجوگر مهم است برای مخاطب اصلی شما هم مهم است در واقع منظور همان متنی است که مخاطب سایت شما به هنگام مراجعه به سایتتان می تواند بخواند.
منظور از متن مهم، متنی است که دو شرط زیر را دارا می باشد:
متن باید بدون انجام هر گونه عمل خاصی در مرورگرهای استاندارد قابل رویت باشد.
شما باید بتوانید متن را مستقیما از مرورگر خود کپی کرده و به یک ویرایشگر متن انتقال دهید (Copy & Paste).
عنوان صفحه به همراه متن نمایان آن مکانهای مهمی هستند که باید توجه ویژه ای را به آنها معطوف بدارید. موتورهای جستجوگر آنها را به عنوان محتوای اصلی سایتتان در نظر می گیرند و بهینه سازی مناسب آنها در رتبه بندی سایت تاثیر قابل توجهی دارد.
متا تگها و متون جایگزین تصاویر در اولویت بعدی قرار دارند زیرا برخی از موتورهای جستجوگر آنها را نمی خوانند. به عنوان مثال برای دیدن کلمات متا شما باید کدهای صفحه را ببینید و همینطور برای دیدن متن جایگزین یک تصویر باید موس خود را روی آن تصویر مدتی ثابت نگه دارید.
اینها کارها همان کارهای خاصی است که بیننده برای دیدن متن انجام می دهد در حالیکه متن اصلی و مهم صفحه را بدون انجام هیچگونه عملی می تواند ببیند.

موضوع اصلی سایت
امروزه موتورهای جستجوگر توجه زیادی به موضوع اصلی سایت یا تم آن دارند (Theme). موضوع اصلی سایت باید با مراجعه به چند صفه سایت و به راحتی قابل تشخیص باشد. به عنوان مثال بسیاری از وبلاگها که در آنها درباره همه چیز نوشته می شود، موضوع اصلی ندارند اما ممکن است موضوعات فرعی بسیاری داشته باشند.
این نکته خیلی مهمی است که باید بدان توجه نمایید. سعی کنید هر صفحه سایتتان به نوعی به موضوع اصلی مرتبط باشد. اینکه به شما توصیه می شود به هر سایتی لینک ندهید و از هر سایتی لینک نگیرید هم دقیقا به خاطر این موضوع است. وقتی موتور جستجوگری موضوع اصلی سایت شما را بداند هر یک از صفحات سایتتان اتوماتیک وار مرتبط با همان موضوع تشخیص داده می شود و شانس کسب رتبه های بالا افزایش می یابد.


Title
عنوان صفحه به دلایل متعددی هم از دیدگاه طراحی وب سایت و هم از دیدگاه موتورهای جستجوگر، مهم می باشد.

• کاربران به هنگام خواندن صفحات سایت، آنرا در مرورگر خود می بینند.
• در رتبه بندی صفحات به عنوان متن اصلی سایت نقش دارند.
• به عنوان چیزی که کاربران باید روی آن کلیک کنند، در نتایج جستجو نشان داده می شود.
• به هنگام ذخیره و بوک مارک کردن صفحات به صورت پیش فرض از عنوان صفحه استفاده می شود.

لذا نوشتن مناسب عنوان صفحه را مانند یک قاعده اصولی همواره مد نظر داشته باشید. در نوشتن آن دقت کنید که در عین حال که حاوی کلمات کلیدی است باید بتواند کاربران را به کلیک کردن و آمدن به سایت شما ترغیب کند. صرفا قرار دادن کلمات کلیدی در آن ممکن است به رتبه بالا منجر شود اما میزان کلیکهایی که در نتایج جستجو بر آن می شود را هم باید مد نظر داشته باشید.
اگر كلمات كلیدی بسیاری دارید باید صفحات بسیاری نیز طراحی كنید و در آنها عنوان ها را با كلمات كلیدی متناسب با همان صفحه بنویسد. قرار دادن یك عنوان ثابت در تمام صفحات سایت كار بسیار اشتباهی است كه بسیاری مرتكب آن می شوند. این كار تنها زمانی درست است كه سایت تنها یك كلمه كلیدی داشته باشد!


متن صفحه
متن نمایان صفحه آن چیزی است که بین دو تگ body قرار می گیرد و مستقیما قادر به کپی کردن آن از مرورگر و انتقال آن به یک ویرایشگر متن می باشید.
این متن را بیننده می بیند، می خواند و سپس كاری در سایت انجام می دهد. دیدن و خواندن مطالب برای تمام صفحات اینترنتی اتفاق می افتد اما كاری كه پس از این دیدن و خواندن انجام می شود مشخص نیست.
ممكن است بیننده با خواندن یك متن به خواندن مطالب بعدی ترغیب گردد. همچنین ممکن است با خواندن چند خط آن به طور کلی از سایت خارج شود.

موتورهای جستجوگر به طور مداوم تگهایی مورد تاکید خود را تغییر می دهند و شما نمی توانید دقیقا عنوان کنید که در حال حاضر بر چه چیزی تمر کر دارند. اما رویه اصلی آنها همواره ثابت است: آنها متن را می خوانند و لینک را دنبال می کنند.
به همین دلیل بی نهایت مهم است که شما کلمات کلیدی خود را در متن نمایان صفحه قرار دهید تا مطمئن شوید که موتور جستجوگر آنها را می خواند و با خود می برد.

نكات كلیدی
• متن باید حرفی برای گفتن داشته باشد.
• از نظر قواعد املایی و نگارش نقص نداشته باشد.
• به شكلی جذاب و ترغیب کننده تنظیم گردد.
• به قصد اطلاع رسانی و كمك به دیگران نوشته شده باشد و نه برای اغفال و بزرگ نمایی.
• جملات متن طولانی نباشد.
• اگر متن طولانی است و باید در یک صفحه نمایش داده شود، حتما پاراگراف بندی شود.

اگر حرفی برای گفتن ندارید، كسب رتبه های بالا برایتان مفید فایده نخواهد بود. اگر بیننده بیاید و چیزی در سایت شما نیابد آنگاه چه؟ خیلی واضح است، با خواندن گزیده ای از متن صفحات، تصمیم خود را برای ترك سایت می گیرد. در یكی از كتابهای بازاریابی خواندم كه :
"یك خریدار راضی، تجریه اش را به 3 نفر منتقل می كند اما یك خریدار ناراضی آنرا به 10 نفر منتقل می كند"

جدا به محتوای صفحات دقت كنید. اگر خودتان نمی توانید از دیگران بخواهید تا این كار را برایتان انجام دهند. هیچوقت سعی نكنید كه متن های طولانی را در یك صفحه بگنجانید بلکه آنرا به چند بخش كوتاه تقسیم كرده، در صفحات مختلف ارایه دهید. با این كار هم به بینندگانتان فرصت فكر كردن داده اید و هم اینكه شانس خود را در كسب رده های مناسب افزایش داده اید: به جای یك صفحه اكنون چند صفحه دارید !
اگر یك متن را به 3 قسمت تقسیم كنیم، از دیدگاه یك موتور جستجوگر مهم ترین بخش آن 3/1 بالای صفحه است. لذا سعی كنید واژه های كلیدی را در این قسمت به كار ببرید (و نه ردیف كنید!)
 

www.google.com 

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت، 

چگونه موتورهای جستجو در بهبود سایت شما شکست میخورند

نویسنده : مت بیلی – Matt Baily

درباره نویسنده : مت بیلی سرمایه گذار اصلی وب سایت SiteLogic است که یک شرکت مشاوره در زمینه های تجاری است . مت از سال ۱۹۹۶ در صنعت بهینه سازی و وب سایت های تجاری حضورداشته است و از سال ۱۹۹۹ این راه را به افراد دیگر نیز آموزش داده است . مت یکی از سخنران های همیشگی در کنفرانس های مربوط به سیاستهای موتورهای جستجو در برنامه هایی که در آمریکا و یا در سطح بین المللی برگزار میشوند مثل Direct Marketing Association و یا American Advertising federation , است .

امروزه بازسازی و یا توسعه مجدد یک وب سایت یکی از مشکلات بزرگ شرکت های بزرگ است, همه چیزی که میخواهند حضور بهتر در سطح وب و سرمایه گذاری بیشتر برروی وبسایتشان است . به هر حال بیشتر از هرزمان دیگری,موتورهای جستجو بزرگ ترین مانع برای بهینه سازی و تقویت یک وب سایت هستند .

برنامه ریزی برای طراحی مجدد

موردی که من در مشاوره برای توسعه و بهینه سازی معماری وب سایت ها به آن برخورد کردم,یکی از سخت ترین تحولات برای انتقال از وب سایت قدیم به وب سایت جدید , تغییر معماری و ساختار آن است . برای وب سایت های بزرگ زمانی که تغییر در ساختار و معماری داده میشود, تعداد زیادی صفحات ذخیره شده هستند که دیگر وجود ندارند و قابل دسترسی نیستند . برنامه ریزی و صرف زمان برای این کار یکی از مهمترین وطایف است که باید به سرعت انجام شود .

عجیب است که بزرگترین مانع برای بهبود وب سایتها ( معماری وکاربرد) خود موتورهای جستجو هستند . متد مورد استفاده برای دسترسی به صفحات و ذخیره آنها منسوخ شده و پردردسر است چون سیاست مشخصی در قبال بهبود و تغییر وب سایت ها ندارد . در مدت کوتاهی شکرتها برای این که محدودیت های موتورهای جستجو ( مخصوصا گوگل ) را در نظر نگرفته اند , متضرر میشوند .

چه مشکلی وجود دارد ؟

۱ – در یک پروژه وب سایت جدید , معمولا معماری و ساختار تغییر میکند . شرکت ها بیشتر مراقب برنامه نویسی سازگار با موتورهای جستجو بوده و از آن در عملیات های خود استفاده میکنند . به هر حال زمانی که ساختار جدید راه اندازی میشود , ساختار قبلی و صفحه های قبلی هستند که رنکینگ را نگه داشته اند .

ننیجه : رنکینگ از دست رفته و صفحات قدیمی که رنکینگ را تگه داشته اند دیگر وجود ندارند .

۲ – لینکهای ورودی به وب سایت و صفحات داخلی این وبسایت,مقصد خود را از دست میدهند ( نام صفحات مقصد معمولا در هر ساختار جدید متفاوت با قبلی است ) . این کار باعث کاهش لینکهای منتهی به وب سایت مربوطه میشوند, چون لینک مقصد دیگر وجود ندارد .

نتیجه : کاهش رنکینگ و محتوایی که براساس لینکهای بدون هدف ( broken) ذخیره شده اند .

تغییر مسیرها- Redirects

برای رفع مشکل و گذر از این موقعیت , یک فرمول قدیمی وجود دارد که لینکها با کد ۳۰۱ بازنویسی میشوند و برروی مطالب قبلی ارسال میشوند که با صفحات فعلی نمایش داده میشوند . به هر حال این کار نیاز به منابع سرور دارد . در یک تغییر مسیر صفحه قبلی درخواست شده است و سرور بررسی میکند که آیا صفحه جدیدی وجود دارد که برای لینک مربوطه نمایش بدهد . در این جالت امکان بازیابی رنکینگ معمولا وجود دارد .

لینک های تغییر داده شده

لینکها نیز امکان بازیابی دارند . لینکهای تغییرداده شده یک لینک مستقیم نیستند . صفحه مقصد ,صفحه ای نیست که درخواست شده و احتمالا نتیجه آن از دست رفتن محتوا خواهد بود . بهتر است که یک لینک مستقیم به صفحه مقصد داشته باشیم تا لینک با ارزش بالاتری داشته باشیم . به هرحال برای صاحبان سایت که صدها یا هزاران صفحه و لینک دارند سخت است که از وبمسترها و دیگر صاحبان وب سایتها بخواهند که لینک های برقرار شده به سایتشان را ویرایش کنند تا از لینک هایی با ارزش کامل بهره مند شوند ولی آیا این کار واقعا لازم است ؟ آیا تکنولوژی موتورهای جستجو فاقد قدرت پیش بینی برای ده سال آینده هستند و موجبات دردسر وبمسترها را فراهم میکنند ؟

رفع مشکل با تغییر مسیر باعث به کار گرفتن بخش کوچکی از منابع سرور برای انجام این تغییر میشود . اگر تغییر مسیرها کم باشند مشکلی نیست , ولی وقتی با یک وب سایت ۸ یا ۱۰ ساله طرف هستید که هزاران صفحه دارد , آن وقت تغییر مسیر لینک ها کمر سرور و منابع آن را خم میکنند .

محتوای تکراری

البته این موضوع نیز وجود دارد که تغییر مسیرها به صورت مناسب نوشته و اعمال شوند . من از این مشکلات متعارف که برای وبمسترها ایجاد میشود با این که آنها اکثرا سعی در کمک به موتورهای جستجو دارند, متعجب میشوم !

من با برنامه نویسان زیادی کار کرده ام که فعالیت های جالب و خلاقیت های زیادی را در تولید و توسعه نرم افزار های وب در پروژه های ایجاد وب سایت , انجام داده اند فقط به خاطر این که مشکل محتوای تکراری در وب سایتشان داشته اند . چه تعداد شرکت وجود دارند که در مورد محتوای تکراری و عواقب آن برای کند کردن رنکینگ و کاهش آن باخبر و در مورد آن نگران هستند ؟ چه تعداد وب سایت به خاطر این بی اطلاعی از محتوای تکراری دچار دردسر شده و توسط موتور جستجو ها جریمه شده اند ؟

گوگل میپرسد : “اگر موتورهای جستجو نبودند آیا من مجبور بودم این کاررا انجام بدم ؟

شرکت ها باهوش تر از همیشه به تولید و ایجاد وب سایت های خود اقدام میکنند , از تکنولوژی های سازگار با موتورهای جستجو بهره میگیرند , از ajax و طراحی های استاندارد CSS و دیگر تکنولوژی ها تا بتوانند تجربه بهتری برای کاربر وب سایت خود به ارمغان بیاورند .

اساسا گوگل قوانینی برای طراحی وب سایت ها و یا طراحی مجدد و ایجاد نوآوری در وب سایت ها تعیین کرده است . اگر شرکتی به این قوانین توجه نکند یا زمان و هزینه کافی برای مهندسی وب سایت و به روزرسانی اطلاعات و تکنولوژی های قدیمی خود به دست نیاورد پس قطعا آنها از این کار متضرر خواهند شد .

خلاصه این که مقاله گوگل با عنوان ” اگر موتورهای جستجو نبودند آیا من مجبور بودم این کاررا انجام بدم ؟” مزخرفاتی بیش نیست ! مخصوصا زمانی که با مقاله مثل ” رفع مشکل گوگل در مورد Ajax” برخورد میکنیم . توسعه دهندگان و طراحان وب مجبورند دائم در حال سروکله زدن با تکنولوژی قدیمی موتورهای جستجو باشند تا بتوانند یک وب سایت جدید طراحی کنند و از رنکینگ وب سایت نیز مراقبت کنند .

من از مقابله و مبارزه لذت میبرم , ولی این مبارزه به سمتی میرود که بیشترین هزینه را برای شرکت ها وطراحانی دارد که سعی میکنند از تکنولوژی های جدید برای بقای بیشتر برروی وب و تجربیات بهتر برای کاربران استفاده کنند . بیشتر از آن که نوآوری در ابزارها و نرم افزار ها مورد نیاز بوده , بهتر است موتورهای جستجو حرکت رو به جلو داشته و متد های خود را در سطوح مرکزی بهینه کنند .

در غیراینصورت افرادی که سعی میکنند واقعا نوآوری در عملکرد خود داشته باشند , افرادی خواهند بود که متضرر میشوند .

منبع:

http://www.sitelogicmarketing.com/blog/11-search-engines-fail-innovation

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت، 

کلیک بیشتر ،رنک بالاتر

زمانی که وب سایت شما به رده های اول نتایج در جستجو راه پیدا میکند , درصد کلیک هایی که برروی وب سایت شما میشود مورد تعیین کننده ای در نگه داشتن وب سایت شما در این رتبه است . زمانی که شما سعی کنید تا درصد کلیک هایی که برروی وب سایت شما انجام میشود را افزایش دهید نه تنها به نگهداری رنک و موقعیت فعلی وب سایتتان کمک میکنید بلکه به مرور زمان این رنک را بهبود خواهید بخشید . به دست آوردن یک رنک بالا برای کلمه و یا ترکیبات رقابتی سخت است ,  اما نگهداری آن هم به همین اندازه سخت است . الگوریتم گوگل به انها اجازه میدهد تا درصد کلیک های انجام شده برروی وب سایت شما را بررسی کنند تا متوجه شوند که آیا وب سایت شما در رتبه ای است که مستحق آن است .

درک نحوه عملکرد

خودتان را به جای گوگل بگذارید . اگر هدف اصلی شما نمایش مرتبط ترین نتایج به بازدیدکنندگان باشد ,  پس شما باید بتوانید نتایج را بر اساس وزن وب سایت ها آماده کنید ,  اما با میلیونها جستجو که در طول روز انجام میشود ,   بازدیدکنندگان میتوانند با نمایش انتخابشان یک نیروی کمکی در این رقابت بین موتورجستجوها باشند .

به عنوان مثال اگر وب سایت شما برای کلمه “جستجو” در رده چهارم قرارگرفته باشد ,  اما بیش از ۷۰ درصد کاربران برروی نتیجه پنجم کلیک کنند ,  پس به نظر می آید که وب سایت شما باید در رده ۵ و وب سایت رده ۵ در جایگاه شما قرار بگیرد . موقعیت وب سایت آنها قاعدتا بهتر خواهد شد چون تعداد کلیک های بیشتری نسبت به شما برروی وب سایت آنها میشود . که بر این اساس سایت های محبوب و معروف تری در رده های بالاتر قرار میگیرند چون کاربران را به مرتبط ترین نتیجه میرسانند . به عنوان یک بهینه ساز ممکن است به نظر بیاید که این کار باعث میشود که توانایی شما برای نگه داشتن یک وب سایت در نتایج برتر کاهش یابد ,   در حالی که این نتیجه گیری درست نیست .

 

نگهداری و افزایش رنکینگ

برای بهبود موقعیت وب سایت خود در نتایج جستجو و افزایش این رتبه ,   شما باید به پنل مدیران وب سایتهای گوگل  Google Webmaster Tools   دسترسی داشته و آن را تایید کرده باشید .

زمانی که این کار انجام شد شما حدود ۱ الی ۲ هفته وقت نیاز دارید تا اطلاعات در مورد وب سایت شما جمع آوری شوند . زمانی که این جمع آوری اطلاعات به اتمام رسید شما یک نمونه بزرگ از کلمات کلیدی که جستجو شده و کاربران در آن نتایج برروی وب سایت شما کلیک کرده اند ,   خواهید داشت . ( Top Search Queries )

این اطلاعات به شما خواهد گفت که برای هر کلمه چه تعداد کلیک دریافت کرده اید و در حال حاضر در نتایج هر کلمه وب سایت شما در چه رتبه ای قرار گرفته است . بیشترین کلمات جستجو شده و موقعیت خود را در نتایج مربوط به آن کلمه مرور کنید .

به عنوان مثال ممکن است وب سایت شما در حال حاضر برای کلمه “جستجو” در رده ۴ باشد و ۱۲ درصد کاربران که |جستجو” را درخواست کرده اند برروی وب سایت شما کلیک کرده اند . در حالی که ممکن است در نتایج گذشته وب سایت شما در رده ۲ از نتایج بوده و فقط ۴ درصد کاربران برروی آن کلیک کرده اند . واضح است که چرا رتبه شما پایین تر آمده است ! چون وب سایت هایی با کلیک بیشتر در صدر نتایج جستجو قرار خواهند گرفت . حالا شما میتوانید ۲ عکس العمل داشته باشید :

اول اینکه این روند را طبیعی بنامید و بگویید که آن سایت کلیک بیشتری داشته ولی ما هنوز در رده ۴ هستیم  . یا سعی کنید متوجه شوید که چه دلیلی باعث شده است که کاربران برروی دیگر وب سایت ها کلیک کنند و با ایجاد تغییرات مورد نیاز موقعیت خود را افزایش دهید .

 

افزایش کلیک کاربران برروی وب سایت شما

برای افزایش کلیک کاربران برروی وب سایت شما , شما چند کار میتوایند انجام دهید . اولین قدم این است که۱۰ وب سایت های رقیب که در کلمه مورد نظر شما در صدر نتایج جستجو هستند ,  شناسایی کنید . بعد از این که این کار انجام شد , سعی کنید تا موقعیت آنها را شناسایی کنید ( براساس وزن کلمات / محتوای مرتبط / کلمات کلیدی و … ) همانطور که وب سایت شما در روز یا هفته ها ,  موقعیت های گوناگونی دارد و تغییر رتبه میدهد , انها نیز به همین صورت هستند . سعی متوجه شوید که آیا آنها در موقعیت مثلا ۵ ثابت مانده اند یا به موقعیت های پایین تر رفته اند .اگر میبینید که وب سایت آنها دایم تغییر رتبه میدهد پس موتور جستجو در حال بررسی موقعیت آنها و درصد کلیک شدن برروی آنها است .

حالا شما باید موقعیت فعلی آنها را شناسایی و با موقعیت خود مقایسه کنید . از خود یک سری سوالات بپرسید که منجر به دریافت اطلاعات مورد نیاز شما میشود .

-          تیتر وب سایت آنها جذاب است ؟

-          صفحه ای که در نتایج بالا آمده است ,  صفحه اصلی است یا یکی از صفحات داخلی ؟

-          صفحه آنها به عنوان یک سر تیتر مطالب است ؟

-          آیا صفحه آنها مستقیما راه حلی برای کلمه جستجو شده ارایه میدهد ؟

-          توضیحات صفحه مورد نظر کوتاه است یا یک تگ Meta  ’ی عادی است ؟

-          آیا آنها تخفیف خاصی ارایه میدهند ؟

زمانی که شما اطلاعات مورد نیاز را به دست آوردید , همین سوالات را در مورد وب سایت خود بپرسید . شماقصد دارید تا متوجه مشکل وب سایت خود بشوید و با رفع آن موقعیت خود را نتایج جستجو افزایش دهید .

بعد از انجام تغییرات مورد نیاز ,   فایل نقشه سایت خود را که در گوگل وارد کرده اید ,  به روزرسانی کنید و دایم موقعیت خود و درصد کلیک کاربران را از طریق پنل مدیران وب سایتهای گوگل ( Google Webmaster Tools  )  بررسی کنید .

درباره نویسنده :

لئونا گریفین , که انتخاب شماره ۱ در لیست متخصصان مربوط به SEO است , یکی از کهنه کاران در زمینه بهینه سازی صفحات وب با تجربه ۱۲ ساله است . اولین نفر در لیست مخاطبین شرکت های فعال در بهینه سازی صفحات وب ,   که به شرکتهای بزرگ جهت یافتن راهکارهای مجتمع در زمینه تجارت آنلاین  اعم از برنامه های طبیعی یا اقتصادی مبتنی بر موتورهای جستجو ,   کمک میکند .

منبع » .Visibility Magazine

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت، 

دردسر آجاکس با موتورهای جستجو

این روزها همه در باره آجاکس حرف می زنند ؛  و خیلی ها هم دوست دارند در سایت خود از این تکنولوژی نو استفاده کنند.
اگر شما هم میخواهید که آژاکس (آجاکس) را به مجموعه جادویی وب بیافزایید و در سایت خود از آن استفاده کنید ، کمی مواظب باشید زیرا موتورهای جستجو با این تکنولوژی تازه ، زیاد میانه خوبی ندارند…

آژاکس (AJAX) سرنام عبارت Asynchronous JavaScript and XML یا XML و جاوا اسکریپت غیر همزمان می‌باشد. که سرو کله آن در دنیای وب و اینترنت حدود یک سال است که پیدا شده. این اندیشه که جاوااسکریپت را همراه یا بدون XML بکار برد تا قابلیت هایی همچون هوشمندی و تعاملی(Interactive) بودن با به صفحه وب افزود به روزهای نخست تولد وب (WEB) باز می‌گردد. اما اکنون آژاکس یا معادل مایکروسافتی آن Atlas ، بهترین شیوه برای آن است تا برنامه های تحت وب سمت کاربر(Client side) را با کمترین دردسر تولید کنیم.

اما مساله مهم  این جاست :

آژاکس یعنی ارسال داده به سمت سرور و بروزرسانی صفحه وب بدون Refresh شدن آن. نمونه ای از آن در کار با Gmail قابل مشاهده است. اما موتورهای جستجو هیچ فرمی را Submit (ارسال) نمی کنند. این یعنی اینکه اگر شما سایت خودتان را با آجاکس طراحی کنید بخشی از محتوای آن از دید موتورهای جستجو پنهان میماند.

پس راه حل چیست ؟

راه حل این است که ذوق زده نشوید و تنها جایی از آجاکس استفاده نمایید که لازم است.

افزودن جلوه های تعاملی (Interactive) و هوشمند (Intelligence) همگی از امکانات محبوب و جذابی هستند که از ترکیب تکنیک قدیمی جاوا اسکریپت و تکنیک XML تحت نام آجاکس بدست می آیند. اما دلیل نمیشود که شما محتوا و نوشتجات صفحه خود را از طریق یک شئ آجاکس بارگزاری نمایید.

محتوای HTML صفحه هنوز تنها چیزی است که موتور جستجو می شناسد. پس اجزای آجاکس را به کدهای صفحه خود اضافه کنید ؛ اما همه صفحه را تبدیل به اجزای آجاکس (سمت کاربر) نکنید.

اگر موتورهای جستجو هوشمند تر شدند و توانستند با آجاکس کنار بیایند آنوقت در همین سایت اعلام میکنیم.

تا آن زمان همچنان HTML را قدر بدانید.

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت، 

ساختار صفحه و نقش آن در معرفی به موتور جستجو

خیلی مهم است که سایت شما از چه ساختاری(Structure) بهره می گیرد. برخی از متد های طراحی سایت باعث افت جایگاه شما در نتایج جستجو خواهد شد. یک مثال ساده از دست استفاده از تکنولوژی فلاش (Flash) در طراحی صفحه هاست. هیچ موتور جستجویی نمی‌تواند متن های داخل یک انیمشن فلاش را کنکاش کند و به کاربران نشان دهد. پس اگر سایت شما با فلاش طراحی شده است بهتر است هرچه سریعتر بخشهای HTML آن را چنان تکمیل کنید که موتور جستجو بتواند به نوشتجات و یا دست کم موضوع سایت شما پی ببرد و آن را لیست کند. مطالب درس های قبل در این مورد اطلاعات کافی در اختیار شما قرار میدهد. نکته دیگر استفاده از قابها یا فریم ها در طراحی صفحات است. اگر شما در سایت خود از فریم (Frame) استفاده کرده اید خوب است بدانید که خیلی از موتورهای جستجو از این روش اصلا خوششان نمی آید! پس بهتر است باز هم در طراحی صفحه ها تجدید نظر کنید و یا به استفاده از متاتگ ها قناعت کنید. نقشه سایت نیز اهمیت بسیاری در جایگاه (سایت) شما دارد. دقت کنید که در اینجا واژه ساختار(Structure) را برای صفحه بکار برده ایم و منظور اسکلت بندی صفحه است و واژه نقشه (Map) را برای کل سایت بکار برده ایم که منظور همان نحوه پوشه بندی و تفکیک صفحه های تولید کننده سایت است. لبته امروزه خیلی از موتورهای جستجو قاب (فریم) را به رسمیت می شناسند. از جمله موتور جستجوی متعلق به مایکروسافت. همچنین شواهدی در دست است که گوگل و یاهو نیز در حال افزودن توانایی روبوت های خود برای شناسایی و کنکاش داخل فریمها هستند. بنابراین چندان جای نگرانی نیست. اما به طور کلی توصیه می شود که از فریم در طراحی سایت خود استفاده نکنید. یک اشتباه رایج این است که برنامه نویس برای راحتی مراحل بعدی نگهداری و بروز رسانی سایت ، مثلا لیست مقالات و یا اخبار را از داخل یک فریم می کند. این یعنی ارزشمند ترین قسمت سایت را از دید جستجو گر پنهان کردن. برای حل این مشکل میتوانید از دستور Include در ASP ساده و یا از Web User Control در ASP.net استفاده کنید. تا هم ویرایش ، نگهداری و بروزرسانی ساده باشد و هم موتورجستجو به کارش برسد. مساله ساختار درختی سایت یک چیزی که خیلی مهم است و بسیاری از طراحان با تجربه سایت هم به آن توجه نمی کنند. مساله ساختار درختی و پوشه های تشکیل دهنده خود پیکره سایت است. به نظر شما کدام یک از نشانی های زیر بهتر میتواند یک کاربر را به سایتی با نوشتجات در باره اقتصاد ایران جلب کند؟

http://www.Mywebsite.ir/ Iran_Economy Economic.htm http://www.Mywebsite.ir/Fa/۱۲_۶_۱۳۸۵/Page۰۶.htm

پاسخ روشن است. URL اولی دارای اطلاعاتی در مورد نوشتجات صفحه است. امادومی فقط تاریخ و شماره صفحه را دارد. اگرچه موتور جستجو می‌تواند هردو صفحه را ایندکس (فهرست) کند، اما احتمال راهنمایی کاربر به صفحه نخست بیشتر است. پس در نامگذاری صفحه ها دقت کنید. نام صفحه باید متناسب با نوشتجات درون آن باشد و یا دستکم حاوی یکی از کلیدواژه های موردنظر جستجو گر باشد.

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت، 

12 کلید طلائی سئو در افزایش سرچ سایت از گوگل

 نوشته فاطمه قناعتیان

بهینه سازی سایت در موتور جستجوی گوگل 

بهینه سازی سایت چیست؟

* بهینه کردن یعنی کارامد کردن ،استاندارد کردن ،بالا بردن کیفیت

*معنی لغوی بهینه: گزیده ترین و بهترین چیز

بهترین راه برای بالابردن وب سایت در فهرست جستجوی گوگل

بهینه سازی وب سایت در موتور جستجوی گوگل: از انجائیکه امار بازدید از جستجوگر گوگل روز به روز در حال افزایش است و شاید میلیونها وب سایت بر سر قرارگیری خود در فهرست برتر صفحات  گوگل در حال رقابت هستند در این مبحث سعی میکنم تا بهینه کردن وب سایت و عوامل موثر بر جایگیری در صفحات و رتبه های برتر گوگل را با طرح12 کلید طلائی سئو شرح دهم

1:گام اول: اولین اقدام این است که  قبل از هر چیز و حتی قبل از ثبت سایت در موتور جستجوی گوگل ، سعی کنیم محتوای وب سایت خود را مطابق با عنوان سایت(عنوان سایت یا همان تایتل در بردارنده چکیده ای از کل محتوای وب است ) افزایش دهیم لطفا به فرضیه زیر توجه کنید

فرض کنید که دارای وب سایتی با عنوان عکس یا مدل لباس هستید و مطابق با عنوان سایت محتوای وب  و بیشتر پست های ارسالی را عکس در بر میگیرد ، نکته حائز اهمیت در اینجا اینست که شما سعی کنید در کنار عکس های واقع شده در سایت به ایجاد متن هم بپردازید و شرح و توصیفاتی را از عکس مربوطه بیان کنید و همچنین در کنار پست هائی که حاوی عکس هست یک سری پست های مرتبط با محتوا را  هم قرار دهید

چنانچه مدیر یک وب سایت فروشگاهی هستید میتوانید با قرار دادن مقالاتی در سایت که مربوط به محصولات شما است محتوای وب سایت خود را بالا ببرید اگه فروشگاه فیلم دارید بهتر است  از مقالاتی استفاده کنید که مربوط به فیلم و سینما هست حتی میتوانید از اخرین اخبار فیلم و سنما که  در خبرگزاریها به طور روزانه درج میشود نیز استفاده کنید (البته با ذکر منبع)

عنوان سایت و محتوا رابطه تنگاتنگی دارند و برای بدست اوردن نتیجه بهتر در سرچ گوگل باید عنوان یا عناوینی را برای وب سایت خود انتخاب کنیم که قرار است  مطالب مربوط به ان عنوان را در وب منتشر کنیم و همینطور محتوای وب را هم باید مطابق با عنوان مطرح کنیم . به مثال زیر دقت کنید

من تصمیم دارم یک وب سایت دانشجوئی راه اندازی کنم و مطالبی در مورد دانلود کتاب های دانشگاهی و دوره های تحصیلات مجازی در سایت قرار دهم .بنابراین عنوان سایت را به این صورت تنظیم میکنم: دانلود کتاب-دانلود رایگان کتاب-دانلود رایگان کتاب های دانشگاهی-تحصیلات مجازی

2-گام دوم:استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با متن- سعی کنید کلمات رو طوری انتخاب کنید که تکراری و بی مفهوم نباشند باید از کلماتی استفاده شود که احتمال دارد هر کاربر اینترنت از گوگل سرچ کند

ربوت های جستجوگر گوگل خیلی هوشمند هستند و از هر گونه تقلب و حقه شما  در معرفی صفحه خود به جستجوگر گوگل اگاه میشوند و در نتیجه به سایت شما امتیاز منفی میدهند

حال شاید این سوال در ذهن شما خطور کند که  چگونه کلمات کلیدی را برای هر عنوان یا هر مطلب جدیدی  که در سایت میگذاریم تهیه کنیم

فرض کنید شما  در حال اماده کردن پستی با عنوان دانلود کتاب مدیریت دانشگاه پیام نور هستید

بهتر است کلمات کلیدی رو اینطور تنظیم کنید:دانلود کتاب-دانلود کتاب مدیریت-دانلود رایگان کتاب-دانلود کتاب دانشگاه پیام نور-دانلود کتاب مدیریت دانشگاه پیام نور

3-گام سوم:ثبت لینک سایت در دایرکتوریها

در عرصه گسترده نت سایت ها و دایرکتوری های زیادی وجود دارند که میتوانید به راحتی و حتی بدون پرداخت وجهی لینک وب سایت خود را در انجا ثبت کنید در اینجا ادرس چند دایرکتوری ثبت لینک را عنوان میکنم

http://www.iranarea.ir/Directory/

http://www.linkeman.com

4-گام چهارم :گذاشتن سیستم امارگیر گوگل انالیز در سایت

سیستم تحلیلگر گوگل از جمله قدرتمند ترین برنامه های انالیز کننده امار و ترافیک بازدیدکنندگان یک وب سایت میباشد . گزارش هائی که از ترافیک سایت شما میدهد بر مبنای الگوریتم های مناسب گوگل بسیار قوی و در نوع خود بی نظیر است

5-گام پنجم : تهیه نقشه سایت ،اماده کردن نقشه سایت به این صورت هست که شما لینک و عنوان تمام صفحات موجود در وب سایت خود را در یک صفحه مشخص با عنوان نقشه سایت قرار دهید . برای مشاهده نمونه لطفا به ادرس زیر بروید

http://gogseo.com/?part=map

6-گام ششم:تهیه گوگل سایت مپ

گوگل سایت مپ ،امار گیر گوگل انالیز و قراردادن جستجوی گوگل در سایت از امکاناتی است که گوگل در اختیار کاربران خود قرار داده است و شما با ثبت نام در اکانت گوگل میتوانید به راحتی از این امکانات استفاده کنید.

اگر اکانت گوگل ندارید لطفا برای ثبت نام از لینک زیر استفاده کنید:

http://gogseo.com/?part=page&id=13

7-گام هفتم:قراردادن نمایشگر ار اس اس در سایت

rss مخفف Really Simple Syndication به معنی تشکیل ارتباطهای بسیار ساده‌است و به شما امکان می‌دهد تا از آخرین خبرها و عناوین سایت و یا وبلاگهای مورد علاقه خود با خبر باشید، بدون آنکه نیازی داشته باشید به آنها سر بزنید.

8-گام هشتم:ثبت سایت در موتور جستجوی گوگل

جهت ثبت سایت خود در جستجوگر گوگل به این ادرس http://www.google.com/addurl/ بروید و پس از وارد کردن ادرس اینترنتی وب سایت با کلیک بر روی دکمه  add url سایت خود را ثبت کنید l

9-گام نهم: افزایش محتوای سایت،در این مرحله که پس از ثبت سایت در موتور های جستجو انجام میشود باید به تکمیل محتوای سایت بپردازید  ربوت های جستجوگر گوگل به افزایش دائمی محتوای سایت شما امتیاز مثبت میدهند

10-گام دهم:پخش لینک در صفحات وب سایت. اینکار را باید با دقت انجام دهید شما میتونید از راههای مختلفی جهت پخش لینک در صفحات وب استفاده کنید برای مثال میتونید از عنوان اخرین مطالب اضافه شده به سایت بهره ببرید و تحت همین عنوان در صفحه اول سایت و یا همه صفحات چندین گزینه از اخرین مطالب اضافه شده به سایت را انتخاب و در زیر این عنوان قرار دهید

 (همان طور که در صفحه اصلی این سایت فهرست اخرین مقالات را مشاهده میکنید: http://gogseo.com/)   هیچ گاه سعی نکنید تا با ایجاد صفحات مشابه و یکسان در وب سایت خود به پخش لینک و محتوا بپردازید این کار فقط باعث کسب امتیاز منفی از طرف جستجو گر گوگل به سایت شما میشود

11-گام یازدهم:امکانات وب سایت خود را بالا ببرید. حتما از امکاناتی مثل عضویت در سایت-خدمات مشاوره ای-پاسخگوئی انلاین به سوالات بازدیدکنندگانو ... در سایت استفاده کنید

اینکار بعد از مدت زمانی نتیجه خوبی در افزایش ترافیک سایت شما دارد

امکانات زیر را در وب سایت گوگل سئو مشاهده کنید

تشخیص  پیج رنک سایت

 
پیج رنک هر وب سایتی را به سرعت بیابید :
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

 

ثبت نام در اکانت گوگل

دیکشنری مترجم متن

با استفاده از بکار بردن این ابزار در وب سایت خود ،قابلیت سرویس دهی خود را افزایش دهید

جستجو در گوگل

GogSeo.com

راهنمای سایت

برای دسترسی بهتر و سریع تر کاربران به موضوعات سایت خود  بهتر است که قسمتی از سایت  را با نام راهنما قرار دهید تا بازدیدکننده با مراجعه به صفحه راهنما بتواند به فهرست موضوعی سایت شما اگاهی پیدا کند 

پشتیبانی انلاین

 

 

12-گام دوازدهم :استفاده از جستجوی گوگل در سایت

GogSeo.com

موارد بالا همگی از نکات مهمی هستند که پس از طراحی و ایجاد یک وب سایت باید مورد توجه قرار بگیرند .

 

 کلمات کلیدی این مبحث :بهینه سازی-بهینه سازی وب-بهینه سازی سایت-بهینه سازی وب سایت-بهینه سازی سایت در گوگل-بهینه سازی سایت برای گوگل-بهینه سازی سایت در موتور جستجوی گوگل

منبع:http://gogseo.com/

((( کپی برداری از مطالب فوق فقط با ذکر منبع مجاز است)))

 

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت، 

موتور جستجو

انواع موتور جستجو
1 - موتورهای عمومی كه در كلیه پایگاهها فارغ از نوع آن جستجو می كنند. موتورهای عمومی معروف عبارتند از: altavista.com, google.com, go.com, hotbot.com .
2 - موتورهای تخصصی در یك رشته خاص مانند اخبار "news.com"، تجارت "deja.com"، شركتها "yellow pages.com"،افراد "whowhere.com"، مقالات و انتشارات "infojump.com"
3 - موتورهای تخصصی در خدمات اینترنت مانند گروههای خبری و مباحثه "deja.com"، بهترین پایگاه "magellan.com".
4 - موتورهای كلان ; این موتورها عبارت مورد جستجو را همزمان به چند موتورجستجو داده و پاسخها را اولویت بندی كرده و با ذكر نام موتور جستجو نمایش می دهند.مانند mamma.com,savvysearch.com
5 - نقطه شروع ; اینگونه سایتها موتورهای جستجو را برحسب موضوعات مختلف معرفی می كنند. درصورتی كه موتورهای تخصصی و عمومی را نمی شناسید از این پایگاهها شروع كنید. مانند allonesearch.com
6 - موتور اختصاصی پایگاهها; بعضی از پایگاههای بزرگ مانند مایكروسافت ، جنرال الكتریك ،... از داخل پایگاه خود موتور جستجو دارند. جدیدا می توان از موتورهای جستجو عمومی مانند hotbot,altavista,... در یك پایگاه جهت جستجو در آن استفاده كرد.
تقسیم بندی دیگری كه از موتور جستجو می توان كرد، موتورهای جستجوگر، و دوم موتورهایی است كه پایگاهها را دسته بندی موضوعی كرده اند و به آنها web directoryگفته می شود. معروفترین آنها webcrawear,yahooاست . درحال حاضر اكثر موتورهای جستجو دسته بندی موضوعی نیز دارند و در هر دسته و یا زیرشاخه های بعدی می توان جستجو كرد.

نحوه كار موتورهای جستجو
در این مقاله فقط نحوه كار موتورهای عمومی بررسی می شود. موتورهای عمومی ازبرنامه هایی معروف به crawler,robot و یا spiderبرای یافتن و مرور صفحات وب استفاده می كنند. نحوه كار این برنامه ها بدین صورت است كه با یافتن یك صفحه كلمات مورداستفاده در آن را شناسایی كرده و به جداول فهرست بانك اطلاعاتی خود اضافه می كنند درواقع موتورها صفحات وب را در بانك اطلاعاتی نگهداری نمی كنند بلكه دربانك اطلاعاتی فهرستی از كلمات وآدرس صفحات مشمول این كلمات می باشد.
كار دیگر این برنامه ها این است كه به صفحات فهرست شده قبلی مراجعه كرده ودرصورت به روز شدن صفحات ، مجددا آنها را فهرست بندی می كنند. ممكن است پایگاه موردنظرموجودنبوده ویاآدرس آن عوض شده باشد.
عوامل مهم در فهرست كردن یك صفحه وب ، تعداد وقوع كلمه در صفحه ، محل قرارگیری آن ، نوع فایلهای مورداستفاده در صفحه ، درجه اهمیت كلمه در صفحه با توجه به كلید واژه های تعیین شده توسط مالك صفحه و توضیحات آمده در بخش دستورات meta در شناسنامه صفحه می باشد.
موتورهای جستجو باتوجه به حجم بانك اطلاعاتی و برنامه هایشان به پایگاههای جدید مراجعه می كنند ولی مطمئنا تمام پایگاههای وب را شامل نمی شوند. بزرگترین موتور جستجوی عمومی حدود 500 میلیون صفحه وب را شامل می شود. درصورتی كه می خواهید پایگاه وب شما به بانك اطلاعاتی یك موتور جستجو اضافه شود پایگاه وب خود را به آن موتور جستجو معرفی كنید در صفحات وب ، در بخش دستورات شناسنامه ای صفحه ، كلید واژه های موردنظر خود را معرفی كنید. موتورهای جستجوعمومی به دو روش كلمات را فهرست بندی می كنند.
1- keyword indexing اغلب موتورهای جستجو براساس كلمات فهرست بندی می كنند.درواقع درجستجوكلمات هم معنی راتشخیص نمی دهند.
concept based indexing - 2براساس مفهوم كلمه فهرست بندی می كنند. بدین ترتیب كه اگر شما به دنبال كلمه y2kبگردید، صفحاتی كه كلمات 2000 year problem نیز در نتایج می آید.
معروفترین موتوری كه براساس مفهوم جستجو می كند excite.com می باشد.
نكته دیگری كه در فهرست بندی باید بدانید این است كه هر موتور چه بخشهایی ازیك صفحه را فهرست می كند. برای مثال ممكن است فقط hyperlink,heading, titleها ویا چند خط اول صفحه را فهرست كند. در برخی از موتورهای جستجو مانند opentextمی توان تعیین كرد كه كلمه مورد جستجو در كجای صفحه باشد. برای مثال در...,heading,title نكته دیگر كلمات معروف به stop word هستند مانندweb,and,or,the,is,an,a و... بعضی از موتورها این كلمات را درنظر نمی گیرند.

عوامل مهم در انتخاب موتور جستجو
عوامل زیردرانتخاب موتورجستجومهم هستند:
حجم بانك اطلاعاتی موتور جستجو و تعداد صفحات مرور شده توسط آن 
به روز بودن بانك اطلاعاتی 
تعداد صفحات مرورشده در روز
سرعت برگرداندن نتایج جستجو
تعداد سرویس دهنده های آن در شبكه اینترنت جهت كاهش ترافیك و افزایش سرعت 
نحوه نمایش نتایج جستجو و كنترل آن توسط كاربر
نحوه اولویت بندی نتایج حاصله و ارتباط آنها با یكدیگر و كنترل آن توسط كاربر
راحتی استفاده 
صفحات معرفی شده به آن طی چند روز در فهرست قرار می گیرند
پشتیبانی ,imagemap,frameامنیت در پایگاهها
قابلیت جستجو در نتایج 
پشتیبانی stop words
حساس به حروف بزرگ و كوچك 
پشتیبانی عبارت 
عدم محدودیت درتعدادحروف عبارت جستجو
دسته بندی موضوعی وامكان جستجودرهردسته 
جستجو در خدمات اینترنت شامل وب ، گروههای خبری و مباحثه ،...
پشتیبانی عملگرهای جستجو
پشتیبانی زبانهای مختلف وتبدیل زبانهابه یكدیگر
جستجو براساس تاریخ 
ارائه امكانات بهتر از جمله ارسال نتایج به آدرس پست الكترونیك ، ارائه تبلیغات "banner" مرتبط با عبارت .
جستجو براساس نوع فایل مانند تصویر
جستجو در مكان خاصی از صفحه وب 
جستجو در دستورات "tag" صفحه وب 
ارائه كلید واژه ها و نتایج مشابه 

عملگرهای جستجو
عملگر REQUIRED TERM "+" وقتی این عملگر در كنار یك كلمه می آید به معنی این است كه كلمه موردنظر حتما در صفحه باشد.
عملگر PROHIBITED TERM"-" با گذاشتن این عملگر كنار كلمه ، صفحاتی آورده می شود كه كلمه موردنظر در آن نباشد، در مثال language-english +تمام صفحاتی آورده می شود كه كلمه language در آن باشد ولی زبان english در آنها نباشد.
عملگر PROXIMITY كلمات موردنظر در كنار هم و یا نزدیك هم باشند. با عملگرnear/n دو كلمه به تعداد n كلمه نزدیك یكدیگر باشند. با عملگر followed byمابین دوكلمه ، دوكلمه دقیقا در كنار هم و با ترتیب قیدشده بیایند. موتور جستجوی webcrawler قویترین موتور در زمینه PROXIMITY است .
عملگرWILDCARD"* ویا$" با این عملگر برای مثال radio* تمام صفحاتی كه كلمه radio و مشتقات آن را داشته باشد می آورد. مثل كلمه radiology، باتوجه به موتور،تعداد حروف آورده شده بعداز كلمه متفاوت خواهدبود.
عملگر منطقی BOOLEAN شامل 
AND NOT, OR, AND با استفاده از ANDمابین دوكلمه صفحاتی كه هم كلمه اول وهم كلمه دوم را شامل شود می آورد. با استفاده ORمابین دوكلمه ، صفحاتی كه یا كلمه اول و یا كلمه دوم را شامل شود می آورد.
بااستفاده AND NOT مابین دوكلمه ، صفحاتی آورده می شود كه شامل كلمه اول باشد و حتی شامل كلمه دوم نباشد. بجای عبارت AND NOT,OR,AND می توان ازنشانه های آن استفاده كرد:
& به جای AND، ا به جای OR و ! به جای NOT
گروهبندی منطقی با استفاده از پرانتز () مثل : iran and "tourism or hotel"
استفاده از quotation mark برای مشخص كردن عبارت . " search engine" دقیقا دوكلمه به صورت یك عبارت در صفحه باشد. می توان برای مشخص كردن عبارت ازعلامت |;بین كلمات استفاده كرد.
بسیاری از موتورهای جستجو در دو حالت ساده و پیشرفته "advanced" جستجومی كنند. معمولا درحالت پیشرفته ، عملگرهای منطقی و PROXIMITY قابل استفاده می باشد.

چگونه جستجوی بهتری انجام دهیم 
بخاطر داشته باشید كلید جستجوی موفق در این است كه شما باهوش تر از كامپیوترهستید.
ابتدا ببینیدكه به دنبال چه موضوعی هستید باتوجه به انواع موتور جستجو كه درابتدای مقاله ذكر شد، موتور خود را انتخاب كنید. قبل از جستجو لازم است با مراجعه به برنامه helpهر موتور دستورالعمل های آن را مطالعه كنید تا حداكثراستفاده ازآن رابكنید.عملگرهای گفته شده دربالا معمولا دراكثرموتورهاقابل استفاده هستند.
علاوه بر نكات قیدشده در مقاله رعایت نكات ذیل كمك بسیاری در انجام جستجوی بهتر دارد:
1 - از حروف بزرگ برای جستجو اسامی خاص ، شركتها و محصولات استفاده كنید. درانگلیسی بسیاری از كلمات عام و خاص هستند مثلORACLE كه به معنی الهام غیبی است ولی به صورت خاص ORACLE یك RDBMSاست .
2 - بعضی از كلمات از سایر كلمات مشتق شده است كوچكترین آن مجموعه را بدهید.
3 - از كلمات مفرد استفاده كنید جمع آن نیز در نتایج خواهدآمد.
4 - اگر تلفظ صحیح یك كلمه را نمی دانید چند تلفظ را با هم بدهید مثل : dostoyevski dostoevski dostoevsky
5 - از عبارت استفاده كنید " best search engine "
6 - چند مترادف كلمه را باهم بدهید.
secure security privacy safe
7 - می توان درجه بندی نتایج را كنترل كرد و یا می توان به یك كلمه در یك عبارت وزن بیشتری دادبرای مثال shopping shopping shopping mall
8 - از كلمات عمومی مثل كتاب car استفاده نكنید بلكه با استفاده از عبارت ، دقیقا دریك زمینه ســــوال كنیـد بــــرای مثــــال اگر می خواهید ماشین بخرید نام ماشین و
شهر موردنظر خود را وارد كنید 
"toyota dealership" and texas
9 - بسیاری از موتورهای جستجو در كنار نتایج حاصله similar sites دارند كه امكان دسترسی به نتایج بهتر را می دهند.
10 - تاریخ صفحات را مشخص كنید.
11 - نوع زبان را مشخص كنید.
در انتها پایگاههایی هستند كه می توان از طریق آنها استراتژی جستجو را تعریف كرد.باتوجه به عوامل مهم ازنظر شما، موتور جستجوی مناسب را معرفی می كند. نمونه آن noodlequest.com است .

منبع:http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-105/NetReport-105/1.asp

 

   تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1389

  طبقه بندی: افزایش بازدید سایت،